Vrijdagpreken

vrijdagpreek 6 Maart 2020

De gezondheid is de kostbaarste gunst die de mens bezit     Daarom raadt de islam ons aan om onze gezondheid te beschermen en niet. nalatig te zijn.  In Sahih Al-Boekhari, op het gezag van Abdullah Ibn Omar zei de profeet Mohammed saw: “Er zijn twee gunsten die veel mensen niet naar waarde schatten: een goede gezondheid en vrije tijd.” De profeet saw raadde ons aan om de gezondheid te benutten, hij saw zei: ” Benut jou gezondheid vóór jou ziekte“.                           We praten vandaag over de gunste van de gezondheid terwijl de wereld leeft in angst vanwege de verspreiding van de ziekte van het Corona virus. Wij smeken Allah swt om de mensen over heel de wereld in het algemeen en de mensen in België in het bijzonder te beschermen voor dit virus, en de mensen die met deze ziekte zijn geraakt te genezen. Allah swt is de genezer. Hij swt zei in soera Ash- Shoearaa vers 80: ” En als ik ziek ben, is Hij Het die mij geneest.”  Het is belangrijk dat men smeekbeden gebruikt die van de profeet afkomstig zijn om zich te beschermen, zoals in Soenan van Abi Daoud vermeld is: op gezag van Anas Ibn Malik ra dat de profeet Mohammed…

vrijdagpreek 28 Feb 2020

Goed gezelschap    Een van de specifieke redenen om Allah te gehoorzamen om het goede te doen en stabiel te zijn in het beoefenen van religie, is in goed gezelschap zijn. Als een moslim goede vrienden heeft leert hij wat goed is van hen, verhoogt zijn geloof en versterkt zijn doorzettingsvermogen om dat goede te verrichten. Het goed gezelschap in de wereld op basis van geloof en vroomheid strekt…

vrijdagpreek 21 feb 2020

De redenen voor de vergeving van de zonden    Allah (swt) verkondigt aan zijn zondige en ongehoorzame dienaars dat de deuren van berouw ​​open staan ongeacht de hoeveelheid van hun zonden. Allah (swt) zei: (“ Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige”.) Soerat Az-Zomar vers 53.  Al-Tirmidhi en Ibn Majah in hun Sunan overlevenden dat Anas bin Malik – moge Allah tevreden met hem zijn – dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: “Iedere zoon van Adam is een zondaar, en de beste der zondaren zijn zij die berouw hebben.”  Allah (swt) toont zijn genade, door hen de oorzaken, de omstandigheden en de tijden van vergeving en berouw elke nacht in het laatste derde van de nacht voor voorbereiden. Allah (swt) roept dan zijn dienaren of er berouw aanvragers zijn om hen te vergeven?   In de hadith Qudsi zei Allah “O Zoon van Adam! Zelfs als je zonden de wolken van de hemel zouden bereiken, en als je vervolgens om Mijn vergeving zou vragen, dan zou Ik je die schenken, zonder er belang aan te hechten. O…

vrijdagpreek 24 Januari 2020

Verbod op belediging en vloeken  Een van de grote ethische principes die de islam met zich meebrengt, is de integriteit van de tong door te vermijden anderen te vloeken, te beledigen en aan te vallen met lelijke woorden en kwetsende opmerkingen. Allah (swt) zei in soera Al-Baqara vers 83: { En spreek goed tegen de mensen } En Allah (swt) zei in soera Al-Israa vers 53: { Zeg tegen Mijn dienaren dat zij enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallen. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.}  In de twee Sahihs, op het gezag van Abdullah bin Masoud, moge Allah tevreden zijn met hem, de Boodschapper van Allah zei : “Een moslim vervloeken is ontucht, tegen hem vechten is ongeloof (Koefr)”  In Sahih Moslim op gezag van Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei hij: Er werd gezegd: “ O Boodschapper van Allah, verwens de ongelovigen!” antwoordde hij: ,,Voorwaar, ik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade.”  In Sunan van al-Tirmidhi volgens Abdullah Ibn Mas’oed, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft de Boodschapper van…

Vrijdagpreek 17 januari 2020

Verbod op belediging en vloeken  Een van de grote ethische principes die de islam met zich meebrengt, is de integriteit van de tong door te vermijden anderen te vloeken, te beledigen en aan te vallen met lelijke woorden en kwetsende opmerkingen. Allah (swt) zei in soera Al-Baqara vers 83: { En spreek goed tegen de mensen } En Allah (swt) zei in soera Al-Israa vers 53: { Zeg tegen Mijn dienaren dat zij enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallen. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.}  In de twee Sahihs, op het gezag van Abdullah bin Masoud, moge Allah tevreden zijn met hem, de Boodschapper van Allah zei : “Een moslim vervloeken is ontucht, tegen hem vechten is ongeloof (Koefr)”  In Sahih Moslim op gezag van Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei hij: Er werd gezegd: “ O Boodschapper van Allah, verwens de ongelovigen!” antwoordde hij: ,,Voorwaar, ik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade.”  In Sunan van al-Tirmidhi volgens Abdullah Ibn Mas’oed, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft de Boodschapper van…