vrijdag preek 1 feb 2019 Het gevaar van de tong

                                                        01/02/2019 

                                              Het gevaar van de tong 

 

Vandaag gaan we het hebben over een orgaan van het menselijk  lichaam dat klein is in vorm maar wel degelijk een grote invloed kan hebben, het is een  spreek- en uitdrukkingsmiddel. Sommige woorden die door de tong zijn uitgesproken kunnen een niet moslim tot de Islam doen bekeren, sommige andere woorden die geuit worden door een moslim kunnen leiden tot het verlaten van de Islam moge Allah het behoeden. Woorden uitgesproken door de tong kunnen een gezonde mens ziek maken en andere woorden kunnen een zieke mens genezen. Woorden uitgesproken door de tong kunnen een crimineel onschuldig verklaren en zo van vrijheid kan genieten, en andere woorden kunnen een onschuldige schuldig verklaren en deze naar gevangenis sturen.   

We moeten allemaal leren hoe we deze tong  in bedwang kunnen houden en beschermen. Hij leidt zijn eigenaar naar het paradijs of naar de hel daarom heeft Moe’ad  de profeet gevraagd: “O Profeet van Allah! Worden we ter verantwoording geroepen betreffende hetgeen we uitspreken?” De Profeet ()antwoordde: Is er dan iets anders wat er voor zorgt dat mensen met hun gezicht in het Hellevuur worden geworpen naar aanleiding van hetgeen hun tong heeft geoogst?”  

De tong kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben op alle lichaamsorganen zoals is overgeleverd in Hadith:  “Elke keer dat de zoon van Adam ‘s morgens opstaat, waarschuwen al zijn organen zijn tong en zeggen tegen hem: “Vrees Allah voor ons, want wij zijn afhankelijk van jou: als jij op de weg van rechtschapenheid blijft, zullen wij hetzelfde doen en als jij afwijkt, zullen wij samen met jou afwijken.” Alllah de verhevene zei: is er geen woord dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is. Qaaf vers 18 als wat we uitspreken wordt bij Allah geregistreerd  Alllah de verhevene zei: en voorwaar, er zijn zeker bewakers (engelen) over jullie. Eervollen, schrijvenden. Zij weten wat jullie doen. 

Zonden van de tong komen van twee zijden 

De eerste: omvat uitspraken die nietig of ongeldig zijn en zonden omvatten, zoals liegen, valse getuigenissen, vloeken, vulgaire uitspraken, roddels, enz.,… 

De tweede: omvat het verzwijgen van de waarheid en ook over slechte daden en zonden. Diegene die de waarheid verzwijgt is een stomme satan en diegene die nietig spreekt is een  sprekende satan.  

De goede rechtvaardige, toegewijde en gedisciplineerde mensen Moge Allah hen beschermen tegen deze twee bronnen van zonden. Ze houden hun tong voor elke nietige uitspraak en gebruiken deze enkel voor het goede zoals; Allah gedenken, smeekgebeden, vragen om vergiffenis, koran lezen, leren en onderwijzen en voor alles wat het goede voorbrengt.   

De mens zal op de Dag der Wederopstanding met veel goede daden komen, maar door  zonden van zijn tong zullen al die goede daden teniet worden gedaan en deze zullen als stof verstrooid worden.  

In tegenstelling tot iemand anders die op de Dag der Wederopstanding met slechte daden en zonden komt en berouw toont door Allah te gedenken, smeekgebeden te verrichten, en om vergiffenis  vraagt bij Allah de verhevene, zal Allah swt deze slechte daden en zonden wissen.  

Daarom is het belangrijk dat de moslim zorgvuldig omgaat met zijn uitspraken en deze probeert te filteren voordat ze uitgesproken worden. Indien het zou gaan om uitspraken die Allah swt behagen, dan mag men dit voortzetten, indien het iets anders zou gaan is het beter dat men zwijgt. In Hadith  werd overgeleverd : Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen.  

Wanneer het zou gaan over praten om de tijd door te brengen door ironie en het maken van grappen om anderen te kleineren en te irriteren, weet dan dat dit onaanvaardbaar is binnen de Islam.  

Allah de verhevene zei: en als je ( O Mohammed ) hen vraagt ( over hun gespot) dan zullen ze zeker antwoorden: “ wij kletsen en schertsen maar wat”. Zeg “ plachten jullie de spot te drijven met Allah en zijn verzen en zijn Boodschapper ?”. verontschuldigt jullie maar niet, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als wij een groep van jullie vergeven (vanweg hun berouw) dan zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren.Tawba 65/66  

Deze verzen werden geopenbaard in de invasie van Taboek toen een man van de hypocrieten over de Koran-onthouders  van de metgezellen zei:  

“We hebben nooit zoals onze lezers gezien, ze hebben de grootste buiken, zijn de grootste leugenaars en zijn de grootste lafaards bij confrontatie”. Een van de metgezellen ging naar de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) om het te vermelden. Maar de  koran was sneller dan hem en deze verzen waren al neergezonden . De man en diegenen die met hem waren  verontschuldigden  zich voor hun woorden. Het was hun bedoeling om tijd door te brengen en de reismoeheid te verslaan.  Maar dit hielp hen niet, en God vervloekte hen in de Koran met deze verzen die zullen gereciteerd worden tot de Dag der Wederopstanding.  

Pestverschijnsel:  

Aan het einde van deze preek wil ik waarschuwen voor een fenomeen dat zich verspreidt in de maatschappij onder de mensen, vooral onder leerlingen en via social mediakanalen,  het gaat over het fenomeen van pesten. Het is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen en hem uitlachen en beledigen wat soms tot falen en zelfmoord leidt.   

Dit verschijnsel is verworpen en Haram  in de Islam Allah de verhevene zei: O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij ( die beledigd worden) beter zijn dan hen, en laat sommige vrouwen geen andere vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen en hoont elkaar niet, en belastert elkaar niet met bijnamen. De slechtste naam is de verdorven (naam), na het geloof (ontvangen te hebben). En wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers.  Al Hujuraatt vers 11   

Moge Allah ons beschermen en ons laat behoren tot diegenen die naar het woord luisteren en daarna het beste ervan volgen. Zij zijn diegenen die Allah heeft geleid en zij zijn de bezitters van verstand.