vrijdag preek 4 jan 2019 De grootste eigenschappen van de koran

04/01/2019

De grootste  eigenschappen van de Koran

Allah de Almachtige zegende ons met de zegen van de Koran alshandleiding voor de mensheid en rechtschapenheid voor de harten en rust voor de zielen. Allah heeft de koran uitgezonderd met de grootste eigenschappen die duiden naar de grootte van zijn positie en zijn verhoogde waard.We moeten allemaal deze geweldige eigenschappen kennen, omdat deze kennis ons dichter bij de koran brengt door hem te lezen, te memoriseren, te bestuderen, te begrijpen en in ons leven toe te passen.

Allah heeft voor ons de belangrijkste en de grootste eigenschappen in de volgende twee verzen samengebracht. Allah de verhevene zei:  ۞waarlijk, er is van Allah een licht ( de profeet) en een duidelijk Boek ( de koran) tot jullie gekomen. Allah leidt hen ermee die Zijn welbehagen zoeken naar wegen van vrede en Hij brengt hen vanuit duisternissen naar licht, met Zijn verlof ( toestemming), en Hij leidt hen naar een rechte pad. ۞ Al-Maaida vers 15 en 16.

Deze verzen bevatten belangrijke eigenschappen van de koran:

–  De Koran is van Allah de Almachtige en het is het woord van Allah, dat werd neergezonden door de getrouwe Djibril (vrede zij met hem) op de profeet Mohammed (ﷺ). Allah de verhevene zei: ۞ En voorwaar, hij (de koran) is zeker een neerzending van de heer der werelden. Met hem  (de koran) daalde de getrouwe Geest (Djibril) neer op jouw hart (O Mohammad), opdat Jij tot de waarschuwers behoort. ۞ Asch-shu’araa vers 193, 194 en 195.

Dit boek wordt gekenmerkt door zijn goede ontvangst door Djibril van de Heer der werelden en zo verder ontvangen door de profeet (ﷺ)van Djibril en ontvangen door de metgezellen van de profeet (ﷺ) en ontvangen door de opvolgers van de

metgezellen en zo heeft elke student hem ontvangen van zijn sheikh totdat die naar ons is aangekomen beschermd van toename en afname en vervalsing en verandering. Allah de Almachtige zei: ۞ voorwaar, wij zijn het die de vermaning ( de koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de wakers. ۞ Al-Hijir vers 9

–  De koran is een licht dat de weg van de rechtvaardige verlicht, zodat Allah hem zal behoeden van het Kwade (o.a. kwellingen, psychische en lichamelijke ziektes).

–  Dit boek bevat verzen waarin alle wetenschappen, kennis, verhalen en wetten met een prachtige, aanbiddelijke en wonderbaarlijke stijl zijn doorgegeven.

–  De koran geeft de waarheid aan, verduidelijkt en begeleidt ernaar. De koran leidt de verwarden naar het pad van welwillendheid en goedheid, het pad van de Heer der Werelden de Almachtige. Hierin staat een toelichting van het religieuze, de levensbelangen en de voordelen van dit leven en het Hiernamaals.

–  Allah leidt diegenen die dit boek (koran) volgen naar wegen van vrede. Het is een leidraad voor dienaren naar de wegen van goedheid, vrede, redding, veiligheid en rust. Als angstige, ongeruste en zieke mensen naar koran luisteren, komen zij tot kalmte, rust en genezing (als Allah het wil).

Allah de verhevene zei: ۞ En wij zonden van de koran neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies. ۞ Al Isra’ vers 82.

–  De koran brengt mensen met toestemming van Allah uit de duisternissen naar het licht. Het woord “duisternissen” werd in het meervoud gebruikt om te verwijzen naar alle kwaden, zonden, verleidingen, onwetendheden, nalatigheden, afwijkingen en alle

overige toegangen van de duivel naar de mens. Het woord licht werd in het enkelvoud gebruikt omdat er alleen één weg naar Allah is.

–  De koran Leidt de mensen naar het rechte pad, het pad waarmee de dienaar naar tevredenheid van Allah en het Paradijs streeft. Allah de verhevene zei: ۞En dat dit mijn pad is, het rechte pad, volg het dan en volg geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn pad. Dat is wat hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie Allah vrezen۞.

Dit pad werd door de profeet (ﷺ) voor ons duidelijk gemaakt. Toen hij op een dag samen met zijn metgezellen was, tekende de Profeet (ﷺ) op de grond voor hen een lijn en Hij zei: deze weg is de weg van Allah, waarna hij langs die lijn rechts en links lijnen bijtekende. Daarna zei Hij: langs deze wegen zit er telkens een shaytaan die zijn vrienden naar die wegen roept.

We begrijpen uit deze verzen dat leiding naar het rechte pad wordt gegeven door Allah. Dit doen we door vast te houden aan de koran.

Onze Profeet Mohammed (ﷺ) gaf ons volgend advies in zijn afscheidspreek: ﴾ Ik heb jullie twee dingen achtergelaten, en als je je aan beide vasthoudt, dan zul je nooit afdwalen; het Boek van Allaah en mijn Soennah.﴿ Overgeleverd door Malik en El –Haakim.

Moge Allah ons helpen vast te houden aan de koran in dit leven en dat het ons mag beschermen in het Hiernamaals.  Hij is de Alhorende, dichtbij en beantwoorder van smeekbede.