vrijdagpreek 13 september 2019

De Kennis 

De islam moedigt ons aan om kennis (‘Ilmte vergaren. Wij kunnen dat herkennen wanneer wij het eerste vers van de heilige Koran is leren, Allah (swt) zei in soera Al Alaq vers 1: “Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper”. En Allah zei In een ander vers verhalend over de Profeet – vrede zij met hem – in soera Taha 114 :“O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis.” , Zoveel men weet  zoveel moet men nog vragen stellen en nooit stoppen in zijn onderzoek om kennis te vergaren, Allah heeft van de geleerden ( ulamaa) oprechte mensen gemaakt en gaf hun de grote plaatsen. Allah swt zei in soera Al Moedjadila vers 11 :” Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen.” 

De geleerdenmeest waren de meest godvrezenden, Allah (swt) zei soera Fatir vers 28: Allah wordt slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn dienaren’  

 Kennis leidt de geleerden naar het paradijs. In de hadith van Abu Darda – moge Allah tevreden met hem zij zei “Ik heb de Profeet horen zeggen: ’Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker” (overgeleverd door Abu Dawud en Tirmidhi). 

Kennis vergaren en goed denken in de schepselen van Allah (swt) zijn aspecten van het gezond verstand Allah (swt) zei  in soera  Al- Imran 190-191:” Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. Zij die staande, zittende en op hun zijden liggende gedenken, en nadenken over de schepping der hemelen en der aarde, zeggende: “Onze Heer, Gij hebt dit niet tevergeefs geschapen; neen, heilig zijt Gij; red ons daarom van de straf van het Vuur”.  

 Met  kennis verbant de moslim zijn onwetendheid en die van de anderen en krijgt een positieve rol in de maatschappijKennis geeft aan de mens een gelegenheid om zich te specialiseren in een vak, zich goed te ontwikkelen en halaal levensonderhoud verdienen.  

De jeugd stimuleren om kennis te vergaren: 

Wij zijn verplicht onze kinderen op te voeden om kennis te vergaren en voor hen deuren te openen om te leren zowel de religieuze kennis , de wereldlijke, de ambachtelijke als de professionele (beroeps) vakken.  Wij moeten hen in het oog houden en hen duidelijk laten weten dat tijdverspilling door rondhangen in de straten en zich te verzamelen op de hoeken van de stoepen zonder niets te leren of te produceren volledig niet toegestaan is. Omdat ze zo hun jeugd zonder nuttigheid verspillen. Het voordeel van de jeugdperiode is dat het de meest geschikte periode is om te leren en inspanning te doen. 

De grootste Kennis :  

De grootstemeest eerbare en hogste kennis  is de religieuze kennis. Het is de echte erfenis van de profeten  zoals vermeld werd in de Hadith : De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten, deze hebben geen Dirhams of Dinaars (Arabische muntstukken) achtergelaten maar kennis en wie die verkrijgt heeft het meeste profijt’.” Overgeleverd door Abu Daoud en Termidhi. 

 

Om kennis te vergaren moet men bepaalde kwaliteiten hebben 

1 – Toewijding aan Allah (swt) 2 –Nederigheid 3  Voortdurend vragen stellen over datgene waarvan men niet op de hoogte, op voorwaard dat de vragen aan de bevoegde personen gesteld worden Allah swt zei in soera An-nahl vers 43:vraagt daarom aan degenen, die de vermaning bezitten als gij het niet weet”4 Respect tonen aan de leraar en hem waarderen. 5  Leren en studeren 6 –  De zonden en alles wat  verhindert te leren wegbanen. 7- Vastberadenheid en serieus zijn. 8 –  Kennis doorgeven aan de anderen en het niet opsparen.  Smeekbeden verrichten.  

Wij smeken Allah (swtom ons te zegenen met nuttige kennis en goede dadenHij is degene die luistert en de meest nabij Amien Walhamdoelillahi rabbi Laalamien.