Vrijdagpreek 17 januari 2020

Verbod op belediging en vloeken 

Een van de grote ethische principes die de islam met zich meebrengt, is de integriteit van de tong door te vermijden anderen te vloekente beledigen en aan te vallen met lelijke woorden en kwetsende opmerkingen. Allah (swtzei in soera Al-Baqara vers 83: { En spreek goed tegen de mensen } En Allah (swtzei in soera Al-Israa vers 53: { Zeg tegen Mijn dienaren dat zij enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallenZeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.} 

In de twee Sahihs, op het gezag van Abdullah bin Masoudmoge Allah tevreden zijn met hem, de Boodschapper van Allah zei : Een moslim vervloeken is ontuchttegen hem vechten is ongeloof (Koefr) 

In Sahih Moslim op gezag van Abu Hurairahmoge Allah tevreden met hezijnzei hijEr werd gezegd: “ Boodschapper van Allah, verwens de ongelovigen!” antwoordde hij: ,,Voorwaarik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade.” 

In Sunan van al-Tirmidhi volgens Abdullah Ibn Mas’oedmoge Allah tevreden met hem zijnheeft de Boodschapper van Allah (salla Allahoe ‘alayhi wa salamgezegd: « De gelovige is niet degene die de goede reputatie van de anderen in twijfel trektnoch is hij de verstokte vloekernoch is hij grof. » 

In de twee Sahihs, de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenkenzei“Het vervloeken van een gelovige is gelijk aan hem doden en het beschuldigen van een gelovige met koefr is gelijk aan hem doden.. Het is voldoende om te vervreemden van het vloeken door te melden dat het een attribuut en gedrag is van de mensen van de hel zoals Allah van hen in soera Al-Aaraf vers 38 zei: “Telkens wanneer een nieuw volk naar binnen gaatvervloekt het zijn broedervolk (dat voor hen ging)Velen gebruiken vloeken, maar hebben geen weet van de betekenis ervandaarom is het erg belangrijk om de betekenis en het concept van de term vloeken uit te leggennamelijksmeekbede om anderen verdrijvingdeportatie en vertrek van Allah’s genade te wensen. Allah (swtzei in soera Al-A’raf vers 156 : { Mijn genade omvat alle dingenDat zal Ik bevelen voor degenen die godvrezend zijn en zakaat geven en degenen die in Onze Tekenen geloven.} 

Een van de mooie betekenissen in de islam is dat hij wenst dat we voor anderen bidden met goedeleiding en genade. Door die smeekbede voor anderen wint een moslim een speciale smeekbede verricht voor hem door een engel die door Allah (swt) is toevertrouwdzoals verklaard in Sahih MoslimVolgens Abu Al-Dardaamoge Allah tevreden met hem zijndat de Boodschapper van Allah zeiGeen enkele gelovige verricht smeekbeden voor zijn afwezige broeder zonder dat de Engelen zeggen: “Moge jou hetzelfde gegeven worden.” 

Het gevaarlijkste in vloeken en schelden is hetgeen tegen de ouders wordt gebruiktzelfs als man dit deed door een grapje te makenzoals vermeld in de twee SahihsOvergeleverd van `Abdullah Ibn `Amr r.a. dat de profeet s.a.w.sheeft gezegd: “ Eén van dgrootste zonden is: dat een man zijn ouders vervloektEr werd gevraagd :” O boodschapper van Allah, hoe kan iemand zijn ouders vervloekenHij antwoordde : “Doordat iemand andermans vader uitscheldt en dat de ander dan (op zijn beurtvervolgens zijn vader uitscheldt. Of dat hij zijn moeder uitscheldt en dat de ander (op zijn beurtvervolgens zijn moeder uitscheldt. ) 

Het is belangrijk om kinderen te onderwijzen in hun omgang met anderen over het gebruik en de selectie van zachte spraak die uitgaat van waardering en respect en die deel uitmaakt van smeekbede zoals: (Moge Allah u belonen met een goede uitdrukking van dankzegging٬Moge Allah blij met u zijn en u bijstaan bij het maken van 

een belangrijke zaak٬vredesgroeten gebruiken bij het ontmoeten en het afscheid nemen٬beterschap wensen 

voor en patiënt٬en moge Allah genade met je hebben voor degenen die niezen …) Tegelijkertijd moeten we 

hierin een voorbeeld zijn omdat kinderen herhalen wat ze positief of negatief horen. 

We vragen Allah om veiligheidsucces en hulpHij is de meest nabije, de Alle horendeAmien, Amien.