vrijdagpreek 21 feb 2020

De redenen voor de vergeving van de zonden 

 

Allah (swtverkondigt aan zijn zondige en ongehoorzame dienaars dat de deuren van berouw ​​open staan ongeacht de hoeveelheid van hun zonden. Allah (swt) zei: (“ Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelfwanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. VoorwaarHij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige”.)SoeratAz-Zomarvers 53. 

Al-Tirmidhi en Ibn Majah in hun Sunan overlevenden dat Anas bin Malik – moge Allah tevreden met hem zijn – dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zeiIedere zoon van Adam is een zondaar, en de beste der zondaren zijn zij die berouw hebben.” Allah (swttoont zijn genade, door hen de oorzaken, de omstandigheden en de tijden van vergeving en berouw elke nacht in het laatste derde van de nacht voor voorbereiden. Allah (swtroept dan zijn dienaren of er berouw aanvragers zijn om hen te vergeven 

In de hadith Qudsi zei Allah “O Zoon van Adam! Zelfs als je zonden de wolken van de hemel zouden bereiken, en als je vervolgens om Mijn vergeving zou vragendan zou Ik je die schenkenzonder er belang aan te hechten. O Zoon van Adam! Als je voor Mij verschijnt met zoveel zonden als de aarde kan bevatten en als je Mij vervolgens ontmoet zonder dat je Mij deelgenoten hebt toegekenddan zal Ik je een vergeving schenken in de mate van je zonden. » 

In Sahih Muslim heeft Abu Musa al-Ash’arie –  moge Allah tevreden met hem zijn –overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem zei: “De boodschapper van Allah (s.w.t) heeft gezegd: Allah strekt Zijn Hand ’s nachts uit om de zondaar van de dag te vergeven, en Hij strekt Zijn Hand overdag uit om de zondaar van de nacht te vergeventotdat de zon uit het oosten opkomt.” 

 

Heel veel gemakkelijk daden waarvan wij weinig aandacht geven, maar die zouden kunnen de oorzaak  zijn van de vergeving van alle zonden en het toetreden tot de paradijs. 

Voorbeelden 

 

 

 

 

 

In Sahih Muslim Abu Hurayrahmoge Allah tevreden met hen zijn,  overleverde dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zeiWie van jullie vast vandaag?” Abou Bakr zeiIk.” Hij zei: Wie van jullie heeft vandaag een begrafenisstoet gevolgd?” Abou Bakr zei: “Ik.” Hij zeiWie van jullie heeft vandaag een arme eten gegeven?” Abou Bakr zeiIk.” Hij zeiWie van jullie heeft vandaag bezoek gebracht aan een zieke?” Abou Bakr zeiIk.” De boodschapper van Allah zeiWanneer deze daden zich verzameld hebben in een persoonzal hij het paradijs betreden.” 

 

Toen een hond rond een put liep en bijna stierf van de dorstzag een Joodse prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met water uit de put vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad.” 

 

In Hadith Muslim zei de boodschapper van Allah  vrede en zegeningen zijn met hem: “Een man ging op bezoek bij zijn broer in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de wegToen de man langskwamvroeg de engel hem: ‘ waar ga je naar toe?’ Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont’. De engel vroeg: ‘ heb je hem een gunst verleend?’ Hij zei: ‘Neealleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah. ‘De engel vertelde hem:’ Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij, de Verhevene,  van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van hem.” 

 

Van de redenen voor de vergeving van zondenWoedoe verrichtennaar moskeeën gaan, het gebed verrichten in de moskeewetenschappelijke lezingen in de moskee bijwonen, de gezamenlijke luide gebeden achter de imam verrichten… De Boodschapper van Allah zei dat als iemand Amien met de engelen tijdens het gebed zegtalle zijn vorige zonden werden vergevenLaten we er rekening mee houden dat veel van de redenen van vergeving verband hebben met het gebed. 

We vragen Allah om ons gebed op tijd te verrichten en om het van ons te accepteren en al onze zonden vergevenHij is de Al horende, de dichtbij zijnde