Vrijdagpreek 24 September 2021 Respect tegen je ouders

 (Respect tegen je ouders)

Het natuurlijke instinct in de menselijke ziel is liefde, respect en gerechtigheid voor allen die er goed voor zijn. En de grootste van alle mensen in goedheid, en de eersten van hen in rechtschapenheid en dankbaarheid zijn de ouders. {Wees daarom mij en je ouders dankbaar} soerat Luqman 14. Het directe gebod van Allah swt, aan de ouders wordt op verschillende plaatsen in de Koran genoemd, bijvoorbeeld: Suras Al-Baqarah, Al-Nisa’, Al-Isra’, Al-Ankabut, Luqman en Al- Ahkaf. Plicht jegens ouders is een goddelijke wet van Allah.

De eersten die zich eraan houden zijn de profeten, vrede zij met hen. Allah swt zei over de profeet Jezus, vrede zij met hem: {En om plichtsgetrouw te zijn voor mijn moeder en heeft mij niet als een arrogante, ongehoorzame gemaakt.} Maryam 32.

Op gezag van de Profeet Yahya, vrede zij met hem: {En hij was plichtsgetrouw naar zijn ouders, en hij was noch arrogant noch ongehoorzaam} Maryam 14.

En op andere plaatsen zijn er andere smeekbeden van profeten voor de ouders: bijvoorbeeld van de profeet Noeh, vrede zij met hem: {Heer, vergeef mij en mijn ouders en wie mijn huis binnenkomt als gelovige en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen} Noeh 28. En op gezag van de Profeet Ibrahim, (as): {Onze Heer, vergeef mij en mijn ouders en de gelovigen op de Dag dat de afrekening zal worden vastgesteld} soerat Ibrahim 41. En Allah swt drong er bij ons op aan om voor hen te smeken, en Hij zei: {En zeg: “Mijn Heer, heb medelijden met hen, zoals ze mij opvoedden toen ik jong was”} Al-Isra 24. Het eren van je ouders is een van de meest geliefde daden voor God. In de twee Sahihs op gezag van Abdullah ibn Masoud, moge God tevreden met hem zijn, zei hij: Ik vroeg de Boodschapper van Allah swt, moge Allahs gebeden en vrede met hem zijn: Welke daad is het meest geliefd bij God, en hij zei: Gebeden op tijd, ik zei toen welke? Hij zei: Eer je ouders.

Abdullah bin Omar zag eens een man rond de Ka’aba lopen met zijn moeder op zijn rug, en hij zei: “Oh Ibn Omar, denk je dat ik haar heb beloond?” Abdullah ibn Omar zei: Niet met een enkele zucht (De betekenis van de open zucht vergezeld van pijn, gekreun en geschreeuw dat de moeder lijdt tijdens de bevalling) en het eren van ouders in de islam voor de vader en moeder samen. Het is niet begrepen uit het gebod van de Boodschapper, moge Allahs gebeden en vrede met hem zijn, tot de moeder drie keer en tot de vader een keer, om de gerechtigheid van de vader te verwaarlozen. Integendeel, het is een puur recht van de vader en moeder in leven door zorgzaam en beleefd met hen te zijn, de stem te verlagen wanneer u met hen praat, hun verzoek inwilligt en beantwoordt zonder Allah ongehoorzaam te zijn, Hij swt zei: {Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg nooit tegen hen ‘Oef’, en snauw hen niet af maar zeg een vriendelijk woord tegen hen). (Al-Isra 23).

En het eren van de ouders strekt zich zelfs na de dood uit. Een man vroeg de Boodschapper van Allah saw, of er nog iets over is van het eren van mijn ouders waarmee ik hen na hun dood zou eren, en hij zei ja: bidden voor hen, vergiffenis voor hen vragen, hun beloften nakomen, de verwantschapsbanden onderhouden die alleen met hen verbonden zijn, en hun vriend eren. Het teken van Allahs goedkeuring van een persoon is de goedkeuring van zijn ouders voor hem, en het teken van Allahs toorn op een persoon is de woede van zijn ouders over hem. En het eren van de ouders moet dubbel zijn als ze het stadium van ouderdom bereiken, wat het stadium van dubbele gerechtigheid is.

We vragen Allah swt om ons te leiden naar de gerechtigheid van onze ouders, want Hij is de Alhorend, de Nabije, Hij beantwoordt de gebeden. AMIEN