Vrijdagpreek 25 Februari 2022

Al Israa en Mi’radj: De nachtelijke reis en de hemelvaart.

We ontmoeten vandaag inchaa llah een beroemde en historische gebeurtenis die tot de Sira of de biografie van de profeet Mohammed saw behoort: de Israa en Mi’radj. Allah swt verwees naar deze gebeurtenis in het begin van soera Al Israa en zei: “Heilig is Hij die Zijn dienaar bij de nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”

In deze gebeurtenis heeft Allah swt een groot wonder getoond aan de hand van de Profeet saw om de waarheid van zijn profeetschap te bewijzen en de ongelovigen uit te dagen. Toen de profeet saw de gebeurtenis vertelde van de nachtelijke tocht van de Heilige Moskee naar de Verre moskee als teken van profeetschap bespotte man hem zeggende: “Dit is volkomen onzin! Een karavaan doet een maand over de reis van Mekka naar ALCHAAM, en ook nog een maand over de terugreis, en Mohammed zou dat heen en terug in één nacht hebben gedaan?”Toen vroegen zij hem om de Verre Moskee te beschrijven wetende dat hij er nooit voordien een bezoek bracht. Allah swt liet de Aqsa Moskee voor de ogen van de profeet zien.

De profeet saw gaf een nauwgezette beschrijving van de Moskee en vertelde hen over een konvooi van karavanen van Qoraish die van ALCHAAM zou vertrekken en die ze aan het wachten waren. Hij beschreef nauwkeurig dit konvooi en informeerde hen over de juiste tijd dat het zou aankomen. De aankomst van het konvooi was net op de tijd dat de profeet saw had verteld. Maar ze bleven in hun koppigheid en ongeloof volharden. Abou Bakr, moge Allah tevreden met hem zijn, geloofde de profeet, daarom kreeg hij de bijnaam al-ṣiddīq (die de waarheid getuigt).

Tijdens deze nacht toen hij aan de Aqsa Moskee kwam leidde hij het gebed en trad hij als imam voor alle ander profeten. Daarna ging hij op hemelvaart waarin het gebed verplicht werd. Het waren vijftig gebeden in het begin. Op zijn terugweg ontmoette hij saw de profeet Moesa as die tegen hem zei dat zijn volk dat aantal gebeden niet kon verrichten en daarom moest hij zijn heer vermindering vragen. Hij keerde terug verschillende malen en telkens werden de gebeden vermindert totdat het er vijf werden. Maar met de beloning van vijftig gebeden waard.

De meest waardevolle les van deze reis is de aandacht die we moeten schenken aan de plicht van het gebed en hoe Allah het heeft teruggebracht van 50 tot 5 en die wij nauwkeurig en op tijd moeten verrichten.

Moge Allah het aanvaarden. Amin Amin wa lhamdoe lillahi rabbi laalamien.