vrijdagpreek 26 april 2019

                                  Een goede einde bij de dood

Een goede einde is dat een dienaar begunstigd wordt net voor zijn dood met berouw en Allah swt gedenkend door bijvoorbeeld de shahada uit te spreken. Zijn dood is dan op deze manier een teken van een goede einde. Het bewijs waaruit deze betekenis blijkt is de overlevering van Enes ibnu Maalik die zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Wanneer Allah swt het goede voorheeft voor een dienaar laat Hij hem profijt trekken.”Ze zeiden: “Hoe dan dat?” Hij zei: “Allah swt begunstigd hem met een goede daad net voor zijn dood.” Overgeleverd door Imaam Ah’mad en at-Tirmidzie

Alle zaken waarmee het hart van een persoon verbonden is in dit wereldse leven zal bij het einde ook aanwezig zijn. Was dit bijvoorbeeld het reciteren van de koran of dikhr dan zal een persoon op zijn sterfbed Allah swt gedenken, en als het bijvoorbeeld enkel geld was en andere wereldse zaken was dan zal een persoon hier ook mee in zijn hoofd bezig zijn op het sterfbed en het gevaar dreigt dat diegene op die manier wordt verhinderd aan het gedenken aan Allah swt . Onze profeet Mohammed vzm heeft ons geleerd in een hadith dat de daden van een persoon comform het einde van zijn leven is. Het is dus van essentieel belang om dit wereldse leven met een goed einde te verlaten.

Ibnu Abbas verhaald: ”terwijl een man stond bij Arafa viel hij van zijn rijdier en overleed. De Profeet vzm zei:” Was hem met water en lotusbladeren en wikkel hem in twee doeken (doeken dat hij droeg tijdens ihraam) en parfurmeer zijn lichaam niet en bedek zijn hoofd niet(of zijn gezicht), want hij zal op de dag der opstanding opgwekt worden terwijl hij de talbiyah reciteert . (Muslim)

Een persoon zal na zijn dood worden opgwekt in de staat waarin hij of zij is overleden.

Er zijn tekenen waar te nemen van een goede einde; er zijn er die door degene die op sterven lig ziet en er zijn er die door de mensen waargenomen worden.

De tekenen die voor de dienaar waarneembaar worden van een goede einde is de goede tijdingen die hem meegedeeld worden ten tijde van de dood, zoals de Almachtige Zegt in Zijn Nobele Boek: “Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen:) “Wees niet bevreesd en niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd.” (Soerat Foeselat (41) aayah 30.

En deze blijde tijdingen is voor de gelovigen ten tijde van hun sterven.

Wat betreft de tekenen van een goed einde, zijn o.a.:

1 – Het uitspreken van de geloofsbelijdenis ten tijde van de dood, want de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Van wie de laatste woorden ‘Laa illaaha illallaah” (er is geen god die met recht aanbeden wordt dan Allah) zal het Paradijs betreden.” Overgeleverd door Aboe Daawoed .

2 – Sterven met een bezweet voorhoofd. Dat wil zeggen dat er zweet verschijnt op het voorhoofd ten tijde van de dood. Boeraydah ibn ibn al-H’asieb verhaald: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zeggen: “De dood van een gelovige gaat gepaard met het zweten van zijn voorhoofd.”( Sah’ieh’ at-Tirmidzie)

3 – Sterven op de nacht van vrijdag (donderavond/nacht) of op de vrijdag conform de woorden van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Er is geen moslim die sterft op de vrijdag of op de nacht van vrijdag of hij wordt bespaard van de straf van het graf.” Overgeleverd door o.a at-Tirmidzie .

4 – Sterven aan de gevolgen van een buikziekte conform de woorden van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Wie sterft aan de gevolgen van een buikziekte is een martelaar.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim)

5 – Sterven als gevolg van instorting (gebouw e.d.) en verdrinking, overeenkomstig de woorden van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Martelaren zijn vijf: degene die getroffen is door de pest, een buikziekte, verdrinking, iemand die sterft als gevolg van instorting (bijv aardbeving), en de martelaar die sterft omwille van Allah.”( Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moslim)

6 – De dood van de vrouw tijdens haar bevalling als gevolg van de baby of wanneer zij deze in haar buik heeft. Het is overgeleverd door Imam Ahmad dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vertelde over de martelaren en onder hen noemde hij “een vrouw die als gevolg van haar baby sterft” zij wordt door haar baby met zijn navelstreng het Paradijs binnengesleept.”

7 – Onder de tekenen van een goed einde bij de dood is het sterven en een goede daad verrichtend. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Wie ‘Laa illaaha illallaah’ zegt zoekend naar het welbehagen van Allah zal het Paradijs betreden, en wie een Sadaqah geeft en hiermee zijn leven wordt beëindigd zal het Paradijs binnengaan.” Overgeleverd door imaam Ahmad.

Deze tekenen zijn goede voortekenen van een goede einde, maar desondanks zeggen wij niet met zekerheid dat een specifieke persoon behoort tot de mensen van het Paradijs behalve als Allah swt dit voor hem/haar heeft bepaald. Het uiteindelijke oordeel ligt dus enkel bij Allah swt.

Een persoon kan (moge Allah ons behoeden) kan ook in een slechte staat komen te overlijden, bijvoorbeeld als een persoon komt te overlijden terwijl hij/zij het gebed niet verrichtte(!) of tijdens een dronken bui,overspel, handelend in rente, overlijden terwijl de familiebanden verbroken waren of overlijden terwijl een persoon ongehoorzaam is aan zijn ouders. Al deze zaken kunnen een indicatie zijn van een slechte einde van een persoon. En ook hier geldt dat het uiteindelijk Allah swt is die bepaald wie het Pardijs of de Hel zal binnentreden.

Ten slotte, een goed eind is een wens dat ieder moslim wenst. Het is daarom van belang en uiterst belangrijk dat we ons ten alle tijden op de pad van Allah swt moeten begeven, op die manier zijn we beschermd en zullen wij door Allah swt in sha Allah worden begunstigd met een goed einde.

Moge Allahs swt ons begunstigen met een goed einde, ameen ameen ameen walhadoulilahirabil3alameen.