vrijdagpreek 4 october 2019

Onderwerp:  Rechten van de buren 

Alle lof aan Allah (swt) de barmhartige de genadevolle en vrede zij met de profeet Mohammed (saw). 

O gelovigen, aanbidders van Allah: Een van de grote rechten en de waardige attitudes en de respectvolle handelingen waarvoor de wet van de islam gezorgd heeft is het recht van de buren, en wat weet je over de buur!! De buur die zijn huis in de buurt van uw huis is, die je meerdere keren ontmoet en waarmee je praat. Daarom heeft Allah hem rechten op je gegeven. Allah (swt) maakte zijn rechten gelijk aan de rechten van de buren. In soerat Annissa aya 36 Allah (swt)zei:  

“ En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en opscheppers niet lief.” 

In sahih Alboechari en Moslim heeft Aicha (rda) overgeleverd dat de profeet (saw) zei: 

“Jibriel (as) heeft me ooit zo intensief en nadrukkelijk gewezen op de rechten van de buur dat ik bijna dacht dat de buur een erfgenaam van mij is.” Dat wil zeggen dat hij dacht dat hij een openbaring zou krijgen om een deel van zijn erfenis aan zijn buur te verlenen. 

Wij kunnen de rechten van de buren in twee delen samenvatten: 

  1. De buur behandelen met ihsan en omgaan met hem op een volmaakte manier. Er werd overgeleverd In de sahihayni dat de profeet (saw) zei: 

“ Wie van jullie in Allah en de dag des oordeels gelooft, moet zijn buur in een perfecte vorm behandelen”. 

  1.  Het lastig vallen van je buur vermijden en hem geen kwaad doen, nog met woorden nog met daden. Alboechari overleverde dat de profeet (saw)  heeft gezworen op de naam van Allah (swt) drie keer achter elkaar dat iemand die zijn buren lastig valt nooit een vrome mens kan zijn 
  1. Abou Hourayra (rda) heeft overgeleverd : “ men zei: O boodschapper van Allah, een vrouw bidt de hele nacht, vast de hele dag, doet goed en geeft aalmoezen maar valt haar buren lastig. De profeet (saw) zei “ Zij is een deugniet en zij gaat naar de hel.” Overgeleverd door Alboechari in zijn boek: “ Al Adab Al Moefrad”. 

De moslim moet zorgen dat hij zijn buren goed behandelt zowel de moslims als de niet moslims en moet zijn kinderen opvoeden om de rechten van de buren te respecteren en hen niet lastig vallen.