vrijdagpreek 5 april 2019 Deugden van Sha’baan

 

De maand Sha’baan is een kans om de harten voor te bereiden om de heilige maand Ramadan te verwelkomen. De Sahaba bereiden zich vroeger zes maanden op voorhand voor om Ramadan aan te vatten.

De dagen van de maand scha’baan bevatten veel geloofssnufjes en gelegenheden om goede daden te verrichten waarvan het vasten tijdens de maand Sha’baan.

Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“ Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden”.(staat vermeld in Sahih Al Bukharie)

In Sahih Al Bukharie staat ook vermeld dat Aicha (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalt: “Ik heb de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nooit een volledige maand zien vasten behalve tijdens de maand Ramadan en ik heb hem nooit zoveel vrijwillig zien vasten als tijdens de maand Sha’baan.

In sunan aboe dawoed en nisaaie en anderen staat vermeld dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden zijn met hem) zei:

“Ik zei, ‘O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha’baan.’ Hij (salla llaahoe ‘aleihi wa sallam) zei, ‘Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Radjab en Ramadan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.”

De profeet heeft de voordelen van het vasten tijdens sha’baan als volgt samengevat:

1 – het wakker maken van de onoplettende harten die de aanbidding uitstellen tot de maand ramadan en dan pas beginnen met hard werken.

De Boodschapper van Allah vrede zij met hem wilde de mensen aansporen om voor de komst van de Ramadan ijverig te werken.

2 – De profeet bevestigde dat de handelingenopgeheven worden in de maand sha’baan. De profeet hield ervan dat zijn daden opgeheven werden terwijl hij vaste, daarom vaste hij ook elke maandag en donderdag omdat onze daden worden opgeheven tijdens die dagen.

3- Vasten in sha’baan wordt beschouwd als een voorbereiding om het vasten van de maand ramadan op een energieke manier en met vastberadenheid te verrichten.

We staan op het punt om deugdzame dagen aan te vatten waarin we harder moeten werken en deze te investeren inaanbidding en goede daden en handelingen te verrichten.

Allah de Almachtige heeft gezegd: ” en haast jullie naar vergeving van jullie heer (en naarhet) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor el- moetaqien ( de vrome mensen)”.

Het is belangrijk om de harten voor de aankomst van Ramadan te zuiveren van alle onzuiverheden zoals geschillen, haat, het verbreken van familiebanden en zich te wijden aan de aanbidding van Allah en te profiteren van geloofssnufjes, de gaven en de zegeningen van de Ramadan.

Één van de eigenschappen van de gelovigen is wat in soerat al-Hasher (vers 10) wordt vermeld. Allahde Almachtige heeft gezegd: “ en degenen die na hen kwamen, zeiden: “ Onze Heer vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent zachtmoedig, Meest Barmhartig”

We smeken Allah om de aanvaarding van onze daden en alle succes.