Vrijdagpreek 5 augustus 2022

De dag van Ashoura, daden en haar gunsten

 

Ashoura valt op de 10de dag van Islamitische maand Muharram en het is aangeraden om op deze dag te vasten. Vasten op deze dag wist de zonden (kleine zonden) van een geheel jaar uit. Over de beloning van het vasten op de dag van Ashoura zei de profeet (vrede en zegeningen zij met hem): ‘Met het vasten op de dag van Ashoura hoop ik dat Allah de (kleine) zonden vergeeft van het voorgaande jaar.’ Overgeleverd door Muslim

Het verhaal achter het vasten van deze dag:
‘De Profeet kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van Ashoera. Hij vroeg hen erover. Zij antwoordden: ‘Dit is een goede dag, (dit is) de dag waarop Allah de Kinderen van Israël van hun vijand (Firaun) gered heeft en Musa vastte op deze dag.’ De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: ‘Wij zijn dichter bij Musa dan jullie.’ Dus de Profeet vastte op deze dag en hij spoorde aan om te vasten (op deze dag)’. Er is ook overgeleverd dat onze Profeet Mohamad (vrede en zegeningen zij met hem) dat hij zei: ‘als ik blijf leven tot het aankomende jaar dan zal ik de negende dag zeker vasten’.

De geleerden hebben het vasten op de dag van Ashoura opgedeeld in drie opties:

  1. Dit is tevens de optie met de meeste beloning, en dat is het vasten op de dag vóór Ashoura, vasten op de dag van Ashoura en vasten op de dag na Ashoura, dus drie dagen opeenvolgend
  2. Deze optie zit tussenin en dat is het vasten op de dag vóór Ashoura en op de dag van Ashoura zelf, dus 2 dagen opeenvolgend
  3. Enkel het vasten op de dag van Ashoura.

Vanzelfsprekend is het aangeraden om in de maand Muharram zoveel mogelijk te vasten. In Sahih Muslim staat vermeld dat Abu Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat onze profeet Mohamad (vzmh) heeft gezegd: ‘het beste vasten na (het vasten in de maand) Ramadan is het vasten in de maand van Allah, (Muharram). En het beste gebed na het verplichte gebed is het gebed tijdens de nacht’. We bevinden ons dus in een gezegende periode van het jaar, de moslim behoort van deze gezegende periode gebruik te maken en te wedijveren in het goede.

Allah swt heeft in Zijn Nobele Boek een aantal kenmerken beschreven met betrekking tot Zijn dienaren die zich haasten om goede daden te verrichten en die daarbij de eersten willen te zijn. De Almachtige zegt: (interpretatie) “Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege ontzag voor Allah. En degenen die in de verzen van hun Heer geloven. En degenen die hun Heer geen deelgenoten toekennen. En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn, omdat zij tot hun heer zullen terugkeren. Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij de eersten” (Surat Al’moeminoun vers 57-61)

Moge Allah swt ons tot deze groep laten behoren inschaAllah. Hij is de Alhorende dichtbij, de Verhoorder van de smeekgebeden, walhamdoulilahirabil3alamien.