vrijdagpreek 8 maart 2019 De redenen van Allah liefde

De redenen van Allah’s liefde

Weet beste moslim, dat liefde hebben voor Allah de Verhevene een van de grootste doelen zijn in je leven, en maakt deel uit van de pilaren het geloof of imaan, zoals jullie in de overlevering al kennen “Niemand van jullie gelooft tot hij mij meer liefheeft dan zijn eigen kind, zijn ouder(s) en alle mensen”.

De liefde van Allah de Verhevene is een uitdaging maar ook een grote beloning, en het betekent in feite dat je Allah liefhebt en Hem op de eerste plaats zet, voor je iets anders liefhebt. Het is ook een eer voor de moslim om door Allah de Verhevene geliefd te worden. Vandaag zullen we enkele voorbeelden geven die aanleiding geven tot – of enkele redenen – waardoor een moslim geliefd zal worden door Allah.

Welke daden of zaken kunnen van mij een geliefd persoon maken.?

Ten eerste heb je het verhoogd niveau van geloof, nl. “ihsaan”, dit wil zeggen dat je Allah aanbidt, alsof je Hem ziet, maar weet dat als je Hem niet ziet, Hij je wel ziet. Allah de Verhevene zegt in soerah Al-Baqarah op het einde van vers 195:

{ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين }

“En doet goed, Allah bemint hen die goed doen.”

Ten tweede toon je voortdurend berouw en je steeds tot Allah de Verhevene te wenden om vergiffenis te vragen, Allah de Verhevene zegt in soerah Al-Baqarah op het einde van vers 222:

{ إن الله يحب التوابين}

“Allah bemint de berouwvollen en Hij bemint hen die zich reinigen.”

Het woord “berouw” in dit vers komt ook in een overdrijvingsvorm, wat betekent vernieuwing en continuïteit.

Ten derde is er de zuiverheid, Allah de Verhevene zegt in soerah At-Tawbah, vers 108:

{ والله يحب المطهرين}

“En Allah bemint hen die zich reinigen.”

Met zuiverheid wordt er niet enkel bedoeld met het proper houden van je lichaam, je kledij of je voorkomen, wat ook een van de voorwaarden zijn voor de geldigheid van een gebed, maar ook buiten de gebedstijden moet een moslim proper moeten zijn, een zuiver hart, morele zuiverheden en goede intenties hebben, het past bijvoorbeeld niet voor een moslim om jaloezie, afgunst of haat in zijn hart te hebben.

Ten vierde moet je de verplichte gebeden op tijd en volledig uitvoeren maar daarnaast zou je ook de vrijwillige gebeden mogen/moeten doen.

Er werd overgeleverd dat onze geliefde profeet Muhammad vrede zij met hem ons heeft verteld over Allah de Verhevene die zegt: “En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene dat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) vrijwillige daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb”.

Ten vijfde, de continuïteit om Allah te gedenken, door de Koran te lezen, en in het bijzonder soerah Al-Ikhlaas, er is overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim, over onze geliefde moeder Aicha, de echtgenote van de profeet Muhammad vrede zij met hem, die vertelde dat de profeet Muhammad vrede zij met hem een groep mensen op verkenningstocht stuurde, waarbij een persoon telkens met soerah Al-Ikhlaas zijn gebed afrondde. Toen ze terug kwamen gaven ze dit door aan de profeet vrede zij met hem, hij vroeg hen om deze man te vragen waarom hij dit deed. De man antwoordde hen dat dit de eigenschap van de Barmhartige is en hij ervan houdt om het om deze soerah te lezen, de profeet vrede zij met hem vertelde hen om deze man het nieuws te geven dat Allah van hem houdt.

Ten zesde geduld uitoefenen bij problemen die je flink raken, zoals een zware ziekte, een sterfgeval, of andere erge zaken in het leven. Ook zou je niet boos worden omdat dit je geraakt heeft of je de vraag stellen waarom dit jou gebeurd. Er werd overgeleverd door Anas ibn Maalik moge Allah tevreden over hem zijn, die ons vertelde dat de profeet Muhammad vrede zij met hem zei dat “de grootte van de beloning afhankelijk is van je geduld bij de grootte van een probleem dat je hebt. En als Allah van iemand wil houden, zal Hij hem eerst testen in zijn geduld bij problemen, en wie geduldig is zal geduld vinden, maar wie ongeduldig wordt zal ontevredenheid vinden en falen”. Overgeleverd door At-Tirmithi

Deze hadith of overlevering is een troost voor al diegenen die zich in deze situaties bevinden en geduldig om Allah’s barmhartigheid en vergiffenis vragen.

De gevolgen van Allah’s liefde voor Zijn dienaar:

  1. De Engelen van de aarde en hemelen zullen van hem houden, er werd overgeleverd door Abu Hurairah moge Allah tevreden over hem zijn, die heeft verteld dat de profeet Muhammad vrede zij met hem zei: als Allah van een dienaar houdt, roept hij de engel Djibriel op om van deze persoon te houden, de engel Djibriel roept de andere Engelen op om van deze persoon te houden, deze persoon wordt dan ook door alle mensen geliefd en geaccepteerd.
  2. Het krijgen en het voelen van de zoetheid van het geloof, er werd overgeleverd door Anas ibn Maalik moge Allah tevreden over hem zijn, die heeft verteld dat de profeet Muhammad vrede zij met hem zei: Wie over drie dingen beschikt zal de zoetheid van het geloof vinden: dat hij boven alles van Allah en zijn Boodschapper houdt; dat hij van iemand (anders) slechts omwille van Allah

houdt; en dat hij zich weerhoudt terug te vallen tot ongeloof nadat Allah hem ervan gered heeft, zoals hij zich ervan weerhoudt in de Hel geworpen te worden.

  1. Het vergeven van de zonden en het paradijs bereiken en gered te worden van de hel, is de absolute tevredenheid en ook de verwachting voor diegene dat hem niets weerhoudt om van Allah te houden en door Allah geliefd te worden, en het pad van de profeet Muhammad vrede zij met hem volgt, Allah de Verhevene zegt in soerah Aal-Imraan, vers 31:

{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم}

“Zeg indien u Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.”

Wij vragen aan Allah de leiding , liefde en steun, moge Allah onze gebeden aanhoren en accepteren, ameen.