Vrijdagpreek 9 september 2022

Nederigheid

 

Nederigheid is niet alleen een profetische eigenschap maar ook een belangrijke onderdeel van ons godsdienst. Het is voor een moslim verplicht om zich nederig op te stellen tegenover anderen. Allah swt zegt: “En treur niet over hen”. (surat Al-Hidjr vers 88) Allah zegt in een ander vers: “En wees bescheiden en nederig tegenover de gelovigen die jou volgen.” (surat Ach-uar vers 215)

In een overlevering zegt de profeet vzmh: ‘Allah heeft aan mij geopenbaard dat jullie jezelf nederig moeten opstellen tegenover elkaar. Niemand zou zichzelf boven de andere moeten plaatsen noch tegen elkaar zondigen.’

Het tegenovergestelde van nederigheid is hoogmoed. Hoogmoed is een heel slechte eigenschap. Het is de eigenschap van Iblies (duivel). Toen Allah Iblies opdroeg om voor Adam te knielen weigerde hij omwille van hoogmoed. Allah zegt: “En toen Wij tegen de Engelen Zeiden: “Werpt jullie neer voor Adam,” wierpen zij zich neer, behalve lblies, hij weigerde.” (surat Taha vers 116) Het was door hoogmoed dat hij zich heeft onthouden om het bevel van Allah uit te voeren. Allah zegt: “Hij zei: ‘Ik ben beter dan hij. U heeft mij uit vuur geschapen, terwijl U hem uit aarde heeft geschapen’.” (surat Sad vers 76)

In Sahih Muslim staat vermeld dat Abd Allah ibn Massud zei, dat de profeet heeft gezegd: ‘Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden.’ Een man zei toen: ‘Maar de mens heeft graag dat zijn kleding en zijn schoenen mooi zijn.’ Daarop zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): ‘Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen.’

Wie nederig is, zal geliefd worden door mensen. Allah zorgt ervoor dat mensen, de persoon die zich nederig opstelde zullen mogen. De beloning daarvoor is het paradijs. Allah zegt: “En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salam!” (Vrede)” (surat Al-Furqan vers 63)

Daarna zegt Allah swt: “Zij zijn degenen die beloond zullen worden met een ereplaats (in het Paradijs) en zij zullen daarin ontvangen worden met een begroeting en vrede.” (surat Al-Furqan vers 75-76)

Tekenen van nederigheid:

Een nederige persoon is iemand die glimlacht, iemand die van zichzelf niet opkijkt. Het is ook iemand die niet veel praat.

Ook is het noodzakelijk dat de partners nederig zijn tegenover elkaar. Ons beste voorbeeld daarin, is ons geliefde profeet vzmh. Hij stelde zich nederig tegenover zijn echtgenotes. Hij hielp bij het huishouden, naaide zelf zijn eigen kledij, herstelde zelf zijn schoenen en melkte ook de geiten.

Ons profeet vzmh was ook nederig tegenover kleine kinderen; hij kuste hen, groette hen, deed smeekbede voor hen. Een ander voorbeeld van zijn nederigheid is dat hij mee hielp aan de bouw van de moskee samen met zijn metgezellen.

Een moslim dient altijd en overal nederig te zijn. Hij dient nederig te zijn, thuis, met zijn ouders, met zijn familie, met zijn buren, op zijn werk, in de moskee, op straat is. Hij moet zich nederig opstellen tegenover iedereen, moslim en niet moslim.

We vragen Allah swt om ons te leiden, zodat we nederig zullen zijn en ook om ons goed gedrag te schenken. Ook vragen wij Hem om ons van hoogmoed en slecht gedrag te verlossen. Hij is de Alhorende degene die de smeekbedes aanhoort. Amien!