Vzw De Toekomst voor en door jongeren

Vzw De Toekomst voor en door jongeren

Belangrijke waarden en uitgangspunten van Vzw De Toekomst

Deze visietekst werd mede opgesteld door de jongeren van vzw de Toekomst. Tijdens de denkoefening die het schrijven van deze tekst voorafging, werden enkele belangrijke waarden en uitgangspunten benoemd die hieronder kort beschreven worden.

Gelijkheid

Deze waarde is enerzijds terug te vinden in de manier waarop jongeren dienen benaderd en behandeld te worden en anderzijds in de gelijkheid van de mogelijkheden die jongeren in hun leven moeten krijgen.

Een gelijkwaardige behandeling en benadering van jongeren wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit en gelijkenissen onder jongeren. Hierbij vertrekken we vanuit respect voor de eigenheid en uniciteit van jongeren. In de huidige kennis -en risicomaatschappij, zoals men het huidige maatschappijtype tracht te benoemen, wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van jongeren om zelf hun eigen levenstraject op te bouwen. Jongeren hebben de keuzevrijheid om zelf hun doelen te bepalen, maar hebben niet altijd dezelfde keuzemogelijkheden.

Vaak worden deze keuzemogelijkheden beperkt door de sociale achtergrond en onderwijsniveau van jongeren. Gelijkheid verondersteld in deze context dat jongeren ook voldoende kansen moeten krijgen om hun levensproject uit te bouwen en te emanciperen vanuit hun sociale context.

Vrijheid

Een gelijkwaardige benadering van diverse groepen en individuen impliceert dat jongeren ook over de nodige vrijheid moeten beschikken om te kunnen experimenteren met sociale omgangsvormen, hun eigen kunnen en grenzen leren ontdekken, zich te uiten, kortom om zich te verder te ontwikkelen en hun identiteit te bepalen.

De werking staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Elke jongere is vrij om zich al dan niet te engageren in de werking, het is hun vrije keuze in welke mate ze zich willen engageren en welke verantwoordelijkheden ze willen opnemen.

Openheid, oprechtheid en betrouwbaarheid

De openheid die we nastreven situeert zich op verschillende gebieden. Ten eerste is er de openheid vanuit de groep en het personeel tegenover andere jongeren en subculturen. Dit wil zeggen dat we streven naar een laagdrempelige aanpak en houding tegenover jongeren. Jongeren moeten het gevoel krijgen dat ze welkom zijn in vzw de Toekomst, ongeacht hun subcultuur, achtergrond, huidskleur ed.

Openheid situeert zich in de tweede plaats in de transparantie en de duidelijkheid van enerzijds de structuren van de werking en anderzijds van de mogelijkheden die de werking van vzw de Toekomst biedt en gevestigde waarde geworden voor jongeren en wil dit ook verderzetten in de toekomst.

Zelfstandigheid

Jongeren zichzelf leren organiseren is een van onze uitgangspunten.

Zelfstandigheid is daarbij niet alleen een einddoel op zich. Jongeren

nemen in hun eigen leerproces en binnen het groepsproces zelfstandig

hun beslissingen. Dit hangt samen met de benaderingswijze van

jongeren. Jongeren zijn volwaardige individuen die zelfstandig

beslissingen dienen te nemen in hun leven en hierdoor ook

verantwoordelijkheden leren opnemen.

De doelgroep

Kansarmen, randgroepjongeren, probleemjongeren, jongeren, achtergestelde. Er bestaan heel wat theoretische termen om de doelgroep waar vzw de Toekomst zich op richt te beschrijven.

De definiƫring van de doelgroep hangt overigens ook samen met de profilering van de werkingen die zich richten tot deze doelgroepen.

In het verleden leek het alsof jeugdwerkingen met een welzijnsfunctie zich exclusief bezig hielden met een strak afgebakende doelgroep, liefst nog uitvoerig problematisch beschreven in beleidsdocumenten, en zich ook nog qua aanpak en methoden onderscheidden van het “reguliere jeugdwerk”. stigmatiserend effect van de doelgroep tot gevolg. De dag van vandaag wordt er gelukkig meer vertrokken vanuit de gemeenschappelijkheden die de doelgroep en de verschillende werkingsvormen hebben. Ook intern kiezen de beleidsmakers van vzw de toekomst voor een ruimere benadering van de doelgroep. Vandaar de volgende omschrijving van de doelgroep.

Vzw de toekomst richt zich op alle Antwerpse jongeren van 14 tot 25 jaar met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Wat betekent vzw de toekomst voor jongeren

De wijze waarop vzw de toekomst iets betekent voor jongeren is in hoofdzaak via Jeugdhuis. Binnen dit huis en daarbuiten trachten we jongeren een zo ruim mogelijk aanbod te geven. Een aanbod dat varieert van een ontmoetingsruimte, een plaats waar je kan leren door te doen, deelnemen aan activiteiten ed tot een plaats waar je terecht kan met al je vragen. Ondanks de nodige ondersteuning door beroepskrachten is dit aanbod enkel mogelijk door de inzet van de vrijwilligers.

Wat dit huis voor jongeren (leden en bezoekers) betekent formuleerden de vrijwilligers zelf met de volgende woorden:

  • Een tweede thuis. Een plaats waar je welkom bent en je je vrienden kunt ontmoeten. Je kan er jezelf zijn en er is een openheid tegenover andere jongeren ongeacht hun kledij en favoriete muziekstijl. Je kan er je sterke en zwakke kanten leren kennen en met de sterke kanten iets proberen te doen.
  • Er heerst een sfeer van openheid en wederzijds respect.
  • Voor leden die al iets langer actief zijn wordt het jeugdhuis een belangrijk deel in hun leven.
  • Het is een plaats waar je altijd terecht kan met je vragen, je kan er een stuk van de last op je schouders kwijt.