Al Israa en Mi’radj: De nachtelijke reis en de hemelvaart

Al Israa en Mi’radj: De nachtelijke reis en de hemelvaart.

 

We ontmoeten vandaag inchaa llah een beroemde en historische gebeurtenis die tot de Sira of de biografie van de profeet Mohammed saw behoort: de Israa en Mi’radj. Allah swt verwees naar deze gebeurtenis in het begin van soera Al Israa en zei: “Heilig is Hij die Zijn dienaar bij de nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”

In deze gebeurtenis heeft  Allah swt een groot wonder getoond aan de hand van de Profeet saw om de waarheid van zijn profeetschap te bewijzen en de ongelovigen uit te dagen. Toen de profeet saw de gebeurtenis vertelde van de nachtelijke tocht van de Heilige Moskee naar de Verre moskee als teken van profeetschap bespotte man hem zeggende: “Dit is volkomen onzin! Een karavaan doet een maand over de reis van Mekka naar Syrië, en ook nog een maand over de terugreis, en Mohammed zou dat heen en terug in één nacht hebben gedaan?”Toen vroegen zij hem om de Verre Moskee te beschrijven wetende dat hij er nooit voordien een bezoek bracht. Allah swt liet de Aqsa Moskee voor de ogen van de profeet zien.

De profeet saw gaf een nauwgezette beschrijving van de Moskee en vertelde hen over een konvooi van karavanen van Qoraish die van Syrie zou vertrekken en die ze aan het wachten waren. Hij beschreef nauwkeurig dit konvooi en informeerde hen over de juiste tijd dat het zou aankomen. De aankomst van het konvooi was net op de tijd dat de profeet saw had verteld. Maar ze bleven in hun koppigheid en ongeloof volharden. Abou Bakr, moge Allah tevreden met hem zijn, geloofde de profeet, daarom kreeg hij de bijnaam al-ṣiddīq (die de waarheid getuigt).

Tijdens deze nacht toen hij aan de Aqsa Moskee kwam leidde hij het gebed en trad hij als imam voor alle ander profeten. Daarna ging hij op hemelvaart waarin het gebed verplicht werd. Het waren vijftig gebeden in het begin. Op zijn terugweg ontmoette hij saw de profeet Moesa as die tegen hem zei dat zijn volk dat aantal gebeden niet kon verrichten en daarom moest hij zijn heer vermindering vragen. Hij keerde terug verschillende malen en telkens werden de gebeden vermindert totdat het er vijf werden. Maar met de beloning van vijftig gebeden waard.

 

Waarnemingen van de profeet saw tijdens de hemelreis van de Aqsa (de verste) Moskee naar de hemel in de aanwezigheid van Djibriel as

 

  1. De profeet saw zag mannen met buiken zoals hij ze nog nooit had gezien, die werden gestraft op de wijze van het geslacht van Farao: terwijl zij aan het vuur werden blootgesteld liepen er wezens over hen heen; ze trapten op hen zonder dat zij van hun plaats konden komen. Djibrīl zei hem dat dit de woekeraars waren.                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                         .
  2. Hij saw zag mannen in hun handen hadden zij stukken vuur als vuistgrote stenen, die zij in hun mond wierpen en die er van achteren weer uitkwamen. Hij vroeg Djibrīl wie dat waren, en hij antwoordde, dat het de mensen waren die onrechtmatig het bezit van de wezen hadden verteerd. Allah swt zei in soera Anissa vers 10: “Voorzeker, zij, die het eigendom van wezen onrechtvaardig verteren, verteren slechts vuur in hun buik en zij zullen in een laaiend vuur branden.”

 

  1. Hij saw zag mannen die mager, stinkend vlees voor zich hadden staan en vet, smakelijk vlees ernaast, maar alleen van het stinkende vlees konden zij eten. Dit waren degenen die niet de vrouwen namen die God hun toestond, maar vrouwen naliepen die God hun verbood.

 

  1. Hij saw zag vrouwen die waren opgehangen aan hun borsten. Dit waren de vrouwen die hun man een kind geschonken hadden waarvan hij niet de vader was.

 

De meest waardevolle les van deze reis is de aandacht die we moeten schenken aan de plicht van het gebed en hoe Allah het heeft teruggebracht van 50 tot 5 en die wij  nauwkeurig en op tijd moeten verrichten.

 

Moge Allah het aanvaarden. Amin Amin wa lhamdoe lillahi rabbi laalamien.