De Dialoog in de Islam

De Dialoog in de Islam

 

Er wordt nog steeds gepraat over de dialoog in de Islam. Vandaag spreken we over de dialoog tussen een kind en zijn vader. De Islam gebiedt ons gerechtigheid tegenover de ouders op meerdere plaatsen in de Heilige Koran. Allah zei: ‘Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte) Luqman 14. Allah swt zei ook: ‘ Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: “Aanbidt niemand anders dan Mij en betoont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen “Foei” noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: “Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was.”) Isra 23,24.

Het goede doen en rechtvaardigheid tegenover de ouders betreft zowel de vader als de moeder; men mag niet ongehoorzaam zijn aan de vader en voldoen aan zijn moeder of ongehoorzaam zijn aan de moeder en voldoen aan zijn vader. Men bereikt dit goede doel door goede woorden te gebruiken, en respect te tonen voor de ouders zonder in zonde te vallen, hen gelukkig maken, hen hulp bieden, zacht met hen praten, hun raad vragen zelfs als men volwassen is, en klagen over hen vermijden, vooral als ze een hoge ouderdom bereiken.

Respect voor de ouders bevat ook een permanente dialoog met hen over alles wat gebeurt in het leven van de mens.

De dialoog van een kind met zijn ouders omvat liefde, genade, verdraagzaamheid, rustgevendheid, en zachtaardigheid.

De Heilige Koran geeft een groot voorbeeld over de dialoog tussen een zoon met zijn vader, de profeet Ibrahim (as) is in dialoog gegaan met zijn ongelovige vader met liefde, verdraagzaamheid, barmhartigheid, dialoog, en vroeg hem om God te vereren en stoppen met het aanbidden van de afgoden die noch nuttig noch schadelijk zijn. Allah swt zei: ‘Toen hij tot zijn vader zegde: “O mijn vader, waarom aanbidt gij hetgeen hoort noch ziet, noch u op enigerlei wijze kan baten?”. O mijn vader, er is inderdaad kennis tot mij gekomen die niet tot u is gekomen, volg mij daarom, ik zal u naar een pad leiden dat effen en recht is.”“O mijn vader, dien Satan niet want Satan is weerspannig tegen de Barmhartige; O mijn vader, ik vrees dat de straf van de Barmhartige u zal treffen en dat gij dan een gezel van Satan zult worden,” Deze antwoordde: “Verzaakt gij mijn goden, o Abraham? Indien gij niet ophoudt, zal ik u zeker uitbannen. Laat mij een tijd met rust.  Abraham zei: “Vrede zij met u. Ik zal mijn Heer om vergiffenis voor u smeken. Hij is mij inderdaad genadig. En ik zal mij verre houden van u en van hetgeen gij nevens Allah aanroept,’ Mariam 42,48.

Als we de dialoog bekijken vinden we zachtheid in aantrekkingskracht van Ibrahim naar zijn vader, zeggende = Oh Vader = die gradueel overgaat in de oproep om God alleen te vereren en de afgoden te verwerpen, en deze verwerping kwam op een vragende manier om de afwijzing met vriendelijke manier te laten gebeuren, dan volgt de waarschuwing van Satans daden die als gevolg heeft een lijdensweg van Allah heeft. Ibrahim (as) wil dat niet voor zijn vader. Maar als zijn vader op zijn ongeloof blijft zegt Ibrahim (as): “vrede met u, ik ga mijn Heer vragen om u te vergeven”  Hij heeft hem niet beledigd of hem aangevallen, maar hij gebruikte het woord ‘vrede’ dat veiligheid voor u tegen alle kwaad betekent en beloofde te bidden voor hem.

Dit is de leer van de islam, zelfs als de ouders ongelovig zijn, je hun ongeloof afwijst en weigert om hen te volgen in hun ongeloof, maar hen toch goed behandelen. Allah swt zei: “Maar indien (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen gij deed) Luqman 15.

We concluderen met een advies voor alle jongeren: Wees barmhartig voor je ouders, zachtaardig met hen, Respecteer hen, wees niet de oorzaak van hun verdriet, hun angst of hun ziekte, en weet, dat als je de tevredenheid van Allah wilt bereiken, moet je eerst je ouders tevreden stellen, en als je je ouders kwaad makt wordt ook Allah kwaad op je zoals in de Hadith van de profeet (saw) werd vermeld.

 

We vragen Allah begeleiding, gerechtigheid en succes voor iedereen. Amin.