Goede omgang met anderen en goed gedrag

Goede omgang met anderen en goed gedrag
 

Een van de belangrijkste gedragseigenschap dat behoort tot een oprechte praktiserende moslim is het bezitten van goed gedrag. Goed gedrag heeft positieve invloed op mensen om je heen, en negatief gedrag heeft negatieve invloed op mensen om je heen. Een moslim die leeft in een land tussen niet-moslims behoort een voorbeeldfiguur te zijn voor zijn omgeving, omdat hij/zij namelijk de Islam symboliseert. Elke moslim is in principe een ambassadeur van de Islam. Een moslim dat slecht gedrag vertoont schaadt daarmee bewust of onbewust ook de Islam. Een moslim behoort in welke maatschappij hij/zij zich ook begeeft herkenbaar te zijn door middel van goed gedrag, dus hij/zij behoort een goede omgang te hebben met anderen ongeacht religie nationaliteit kleur of etniciteit. Hij/zij behandeld zowel ouderen als jongeren met respect.Een oprechte moslim met goed gedrag haast zich in het bijstaan en helpen van elk ieder die hulp of bijstand nodig heeft, behandeld zijn/haar buren op een goede manier en gaat regelmatig op ziekenbezoek.

En van dit laatste leren wij van onze grote voorbeeldfiguur onze Profeet Mohamed (saw) wat voor invloed ziekenbezoek op een ander persoon kan hebben;

Toen op een dag onze profeet Mohamded (saw) werd bericht over een zieke jonge jood bracht hij (saw) een bezoek aan hem, deze jongen was hier zeer van onder de indruk, de profeet Mohamad (saw) nodigde hem vervolgens uit tot de islam, deze jongen wierp een blik naar zijn vader waarop deze vervolgens zei:” o mijn zoon geef gehoor aan Abu Alqaasim (dus onze profeet Mohamad (saw). Deze jongen sprak de shahada uit en overleed niet veel later. De profeet (s.a.w) lofprijzde en dankte Allah swt omdat Allah swt hem (de profeet s.a.w) in staat stelde om deze jongen van het hellevuur te redden.

Nu een waargebeurd verhaal:

Een oude Belgische vrouw is bekeerd tot de Islam omdat jegens haar goed gedrag is vertoond en zij door moslims met respect is behandeld.Haar eigen familie besloot om haar in een bejaardenhuis te plaatsen omdat ze oud was geworden en min of meer een soort last voor hun werd, toen haar Islamitische buren hier achter kwamen gingen ze naar haar toe stelden ze voor om deze oude vrouw in huis te nemen, zij stemde hiermee in. De omgang met elkaar verliep goed en deze Islamitische gezin en de oude bejaarde vrouw konden goed met elkaar overweg. Ze werd als een moeder behandeld in deze Islamitische gezin.De goede omgang zorg en respect die ze van dit gezin genoot heeft een grote indruk op haar gemaakt en deze oude bejaarde vrouw besloot daarom te bekeren tot de Islam, en overleed uiteindelijk als een moslima.

Een bericht aan alle Moslims in dit land:

Respecteer jullie buren, help hen daar waar mogelijk is, verleen hen bijstand en geef hen een gevoel van veiligheid.

De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek:” EN AANBIDT ALLAH EN KENT HEM IN NIETS EEN DEELGENOOT TOE,EN WEEST GOED VOOR DE OUDERS EN DE VERWANTEN EN DE WEZEN EN DE BEHOEFTIGEN EN DE VERWANTE BUREN EN DE NIET VERWANTE BUREN EN DE GOEDE VRIENDEN EN DE REIZIGER EN DE SLAVEN WAAROVER JULLIE BESCHIKKEN, VOORWAAR, ALLAH HOUDT NIET VAN TROTSE HOOGMOEDIGEN (koran hoofdstuk 3 ”de Vrouwen”  vers 36)

In een hadith van onze Profeet Mohamad (s.a.w) leren:

”“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen.

En wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen.” (overgeleverd door Abu Huraira en staat vermeld in Buchari en Muslim.)

Samenvattend kunnen we concluderen dat een oprechte praktiserende moslim goed gedrag moet bezitten, omdat goed gedrag onlosmakelijk verbonden is met een goede moslim, zo niet dan is zijn of haar religie niet zuiver. Dus aardig zijn voor anderen, behulpzaam, oprechtheid, eerlijkheid rechtvaardig enz, als deze positieve aspecten kunnen we allemaal plaatsen onder de paraplu van ”goed gedrag” dat naar elke medemens gericht moet zijn,

de Almachtige Zegt in Zijn nobele boek: ”ALLAH VERBIEDT JULLIE NIET OM MET DEGENEN DIE JULLIE NIET BESTRIJDEN VANWEGE DE GODSDIENST, EN DIE JULLIE NIET UIT JULLIE WOONPLAATSEN VERDRIJVEN, GOED EN RECHTVAARDIG OM TE GAAN. VOORWAAR ALLAH HOUDT VAN DE RECHTVAARDIGEN” (hoofdstuk 60 ”Zij die ondervraagd wordt” vers 8)

Wees altijd die persoon die deuren van goedheid opent en duren van slechtheid sluit. Moge Allah swt ons begunstigen met goed gedrag, Hij is de Alhorende en de Verhoorder van de smeegebeden, Amien Amien