Wat moet je doen om te zorgen dat uw Iman vermeerderd?

Wat moet je doen om te zorgen dat uw Iman vermeerderd?

 

We leven in een moeilijke tijd, een tijd waarin de harten van de mensen snel veranderen en de vele beproevingen waarmee we dagelijks te maken hebben.

Maar ongeacht de veranderingen en de beproevingen wordt er van ons verwacht, dat we standvastig blijven in ons godsdienst. Het is voor ons allen belangrijk om te zorgen dat ons Imân blijft stijgen, hiervoor is het dan noodzakelijk dat we moeite doen.

De profeet (vzmh) had de gewoonte om deze smeedbede te zeggen: “ O’ Hij die de harten doet omkeren, maak mijn hart standvastig op uw geloof.”

Hieronder zullen we een paar redenen opsommen die zullen helpen om ons Imân te versterken en vermeerderen:

1-      Het kennen van uw Heer,  de ware kennis over uw Heer, dat Hij (swt) de Schepper, de Voorziener en de Planner is,  de Enige die het recht heeft om aanbeden te worden.

Allah (swt) zegt in de edele Koran: “ En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”  Surat Az-Zaari’jaat Ayat 56

Wat betekend aanbidding: aanbidding is een verzamelnaam voor alle zaken waar Allah (swt) van houdt en tevreden mee is, of het nu om daden gaat of uitspraken, innerlijk of uiterlijk.

2-      Vergaren van islamitische kennis, kennis zal ervoor zorgen dat de Imân versterkt zal worden en zal er ook voor zorgen dat de liefde voor Allah (swt) dieper in het hart bevestigd zal worden, daarom wordt kennis beschouwd als zijnde de weg naar het paradijs.

In Sahih Al-Boughari staat vermeld, dat de Profeet (vzmh) gezegd heeft: “ En wie een pad bewandeld zoekende naar kennis, Allah (swt) zal voor hem hiermee een pad naar het paradijs vergemakkelijken.”

3-      Peinzen over de schepselen en tekenen van Allah, Allah (swt) zegt: Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.”  Surat Al-Imraan Vers 190

en in een andere ayah zegt Allah (swt) : “ En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet?.” Vers 21 Surat Az-Zaari’jaat.

4-      Het reciteren van de Koran en er over peinzen, Allah (swt) zegt in zijn edele Koran:       “ Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wies harten sidderen wanneer Allah (swt)genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer gebben zij hun vertrouwen gesteld.” Surat Al-An’faal Vers 2.

5-      Het herdenken van Allah swt, Chaig Al-Islam ibn Taymijah zei: “ het gedenken van Allah (swt) is voor het hart even belangrijk, als dat water belangrijk is voor de vissen, kun je je inbeelden dat een vis zonder water kan leven?”

6-      Het bijwonen van zittingen waar kennis verspreidt wordt, en het altijd bijwonen van deze zittingen. In Sahih muslim staat vermeld dat Handalah al-Asadi moge Allah’s zegeningen over hem neerdalen zei: Ik zei, ‘Handalah is een hypocriet geworden O Boodschapper van  Allah (swt) De Boodschapper van Allah (swt) antwoordde, ‘Hoezo?’ Ik zei, ‘O Boodschapper van Allah (swt) wanneer we bij jou zijn, herinner je ons aan het Hellevuur en het Paradijs als of we het kunnen zien, maar als we het gezelschap van jou  verlaten, zijn we bezig met onze vrouwen, kinderen en eigendommen en vergeten we veel.’ Hierop gaf de Boodschapper van Allah (swt)als commentaar: ‘Bij hem in Wiens Handen mijn ziel is, als jij in deze staat bent als je bij me bent, dan zouden de engelen naar beneden komen en je handen schudden in je bed en als je loopt, maar, O Handalah, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat (en hij zei dat drie keer).’ [Muslim]

7-      Omgaan met vrome mensen, zij (de vromen) die mensen die afgedwaald zijn aan Allah (swt) doen herdenken en door met hen om te gaan hun Imân zal doen stijgen.

Mu’ad ibn Jabal zei tegen een vriend van hem: “ kom met me zitten om Allah (swt) voor een bepaalde tijd te herdenken”, waarop zij samen gingen zitten en Allah (swt) herdachten en bedankten.

Een goede gelovige moslim zoekt steun bij zijn broeder om Allah (swt) gehoorzaam te blijven .

Dit waren een paar redenen, die er voor zullen zorgen dat ons Imân zal stijgen, wij dienen deze punten in acht te nemen en die ook effectief uit te voeren,

En aan Allah vragen wij aanvaarding. Amien Amien