Winter, de lente van een gelovige.

Winter, de lente van een gelovige.

 

Het winterseizoen brengt koud en donkerdagen met zich mee, veel mensen raken in de winter perioden eenslachtig en worden zelfs depressief. Dit geldt daarentegen niet voor de oprechte praktiserend moslims, de oprechte praktiserend moslims zijn in de winter net zo standvastig in hun geloofals de rest van het jaar. De winterperiode kan voor de moslim zelfs een periode zijn van veelbeloning. Als de moslim bij voorbeeld het fadjr gebed verricht in de moskee dan heeft hij veelbeloningen met name in de winter wanneer de nachten koud zijn en de herfst toch liever in een warm huis wilt blijven. In de Sounan van Abi Dawoud staat vermeld dat onze profeet Mohamad s.a.w heeft gezegd: ” “Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.”

Laten we even stilstaanbij het fadjrgebed.

We moeten het belang van salaat Fadjr kennen.

Ten eerste moet iedere moslim beseffen hoe belangrijk de status van Salaat Al – Fadjr bij Allah de Verhevene is.Salaat Al – Fadjr heeft een hoge rang bij Allah de Verhevene.

In het fadjr gebed zit enorm veelbeloning, zegeningen en bescherming, laten we beginnen met een hadith die betrekking heeft op de twee vrijwillige rak3aat (nafilagebed) dat we bidden voor het verplichte fadjr gebed,

Aisha r.a heeft overgeleverd dat de Profeet Mohamad s.a.w zei: ”De twee rak3aat voor al- fadjr zijn beter dan de wereld, en alles erin” (vermeld in Moeslim). Als de waarde van deze nafila gebed meerwaarde heeft bij Allah (swt) dan heel de werelden wat erin zit hoe groot zal dan de waarde wel niet zijn van de twee verplichte raka3aat van al-fadjrzelf!

Degenen die het Fajr gebed missen, missen enorm veel zegeningen en beloning. Een aantal zakendat men misloopt is o.abeloningdatgelijkstaataan een hele nacht in gebeddoorbrengen.

In een hadith leert de profeet Mohamad s.a.w onsnamelijk:  ”wie het isha-gebed in de jama3a (gemeenschap) bidt is alsiemand die de halve nachtheeftgebeden. enwie (ook) het fajr-gebed in gemeenschapbidt, voor hem is het alsofhij de hele nachtheeftgebeden.Menlooptook de beschermingmis van Allah swt . De Profeet (vredeenzegeningenzij met hem) heeftgezegd: “Al wiesalaat al Fadjrbidt is onder de bescherming van Allah. Plaats je zelf niet in een situatie waarvoor Allah je ter verantwoording zal roepenvoor je nalatigheid.” (Overgeleverd door Sahih al Djaami’ah)

Wat men verder ook misloopt is het volledigelicht wat man kan verkrijgen op de Dag des Oordeels.

In de Hadith van Abi Dawoud staat vermeld dat onze profeet Mohamad s.a.w heeft gezegd: ”Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.” In een andere hadith leert onze profeet Mohamad s.a.w ons dat wie Al-bardainbidt , het paradijs zal binnen treden. (al-bardainzijn de al-3asar enfadjr-gebeden.) De nachten van de winter periode zijn langen de dagen zijn kort, de oprechte gelovigen gebruikten de lange nachten in de winter voor het verrichten van lange nachtgebeden (kiaamlayl) en overdag deed men vasten. Als een moslim zich weerhoud van slechte zakenen Allah (swt) vreest,dan is de beloning/belofte van Allah (swt) voor Zijn die naar enorm groot, de Almachtigezegt: (interpretatie van de betekenis) <<”EN WAT BETREFT DEGENE DIE DE MACHT VAN ZIJN HEER VREESDE EN DE ZIEL WEERHIELD VAN SLECHTE BEGEERTEN VOORWAAR, HET PARADIJS IS HET VERBLIJFPLAATS”>> (Surat a Naziaatvers 40/41)

Werken is in de Islam ook een vorm van aanbidding.Werk is elke inspanning die men doet. Als men die inspanning doet met de intentie het goede te doen en binnen de grenzen van het toelaatbare blijft, is werken en vorm van verering van Allah swt, en men wordt hier dus voor beloond. De profeet Mohamad s.a.w. leert ons in een hadith dat Allah (swt) er van houdt als iemand daden verricht en de zo vervolmaakt (d.w.z.dat de daden volledigen correct zijn). (Overgeleverd door atTabaraani) De Almachtige Zegt in Zijn nobeleboek: (interpretatie van de betekenis) <<”EN ZEG ”O MOHAMAD”: ”WERKT, ALLAH ZAL JULLIE WERKEN ZIEN EN OOK ZIJN BOODSCHAPPER EN DE GELOVIGE.EN JULLIE ZULLEN WORDEN TERUGGEVOERD TOT DE KENNER VAN HET ONWAARNEEMBARE EN HET WAARNEEMBARE, DAN ZAL HIJ JULLIE INLICHTEN OMTRENT HETGEEN JULLIE PLACHTEN TEDOEN”>>( suraTaubavers 105)

We vragen Allah (swt) om acceptatie en moge Allah (swt) ons in staat stellen om goede daden te verrichten en ons het paradijs teschenken ,Amien Amien, walhamdoulilahirabilalamien.