Eid Al-Fitr 1445/2024

Eid Al-Fitr 1445/2024

 

We beginnen de gelukkige dag van Eid al-Fitr (feest van de einde Ramadan) met een goede en geurige felicitatie aan elke moslimman en moslimvrouw in alle uithoeken van de aarde. De beste uitdrukking waarmee we felicitaties met elkaar kunnen uitwisselen op de dag van Eid, is een bepaalde smeekbede. Het werd overgeleverd op gezag van Jubayr Bin Nufayr, (moge Allah tevreden zijn over hem) die zei: (De metgezellen van de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, wanneer ze elkaar ontmoeten op de dag van Eid, zeggen ze tegen elkaar: “Moge Allah het van ons en van jou accepteren.” Het is inderdaad een smeekbede die we nodig hebben nadat we ernaar hebben gestreefd om gedurende de dagen van de maand Ramadan te aanbidden.

Allah heeft ons tijdens de maand Ramadan geëerd met het plezier van het vasten, bidden en communiceren met de Meest Barmhartige. Onze harten werden gerustgesteld door aanbidding en onze zielen werden gelukkig en comfortabel bij Allah. Pas dus op voor verandering en ommekeer na de maand Ramadan. Pas op voor het vervangen van gehoorzaamheid door ongehoorzaamheid, het vervangen van nabijheid tot Allah door afstand tot Hem, en het vervangen van ernst en activiteit in aanbidding door luiheid. De vervloekte Shaytan verkeerde tijdens de Ramadan in een staat en wil terugkeren met geweld om de winsten van de Ramadan aan ons te verspillen, dus pas op voor hem. We beschouwen hem altijd als een vijand, zoals Allah ons heeft opgedragen in de Koran: { Waarlijk, de shaytan is voor jullie een vijand. Neem hem dan ook als vijand. Hij nodigt zijn aanhangers slechts uit, opdat zij tot de inwoners van het laaiende Vuur zullen behoren.} Soerat Faatir vers 6

De dagen van Eid in de islam zijn dagen van vreugde, geluk, verzoening, tolerantie, communicatie en bezoek aan buren, vrienden en familieleden. Allah heeft hen geprezen. Aldus zei de Almachtige in de Edele Koran: En degenen die nakomen wat Allah heeft bevolen om intact te houden (d.w.z. de familiebetrekkingen) en (degenen die) hun Heer vrezen en angst hebben voor de verschrikkelijke Afrekening.) Soerat Al-Ra’ad vers 21.

Het werd vermeld in de Twee Sahihs op gezag van Anas Bin Malik, (moge Allah tevreden zijn over hem), dat de Boodschapper van Allah, (vrede zij met hem), zei: (Degene die ervan houdt dat zijn levensonderhoud wordt uitgebreid en dat zijn sporen worden verzacht, laat hem zijn verwantschapsbanden behouden), wat betekent dat zijn sporen mogen worden uitgebreid, moge Allah hem zegenen in zijn leven in goedheid en gerechtigheid.

De slogan van de feestdagen in de islam is de takbir, tahlil wa tahmied – Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe akbar, Allah is De Grootste, La illaha illallah er is geen god dan Allah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Walilahi alhamd en alle lof zij Allah – Allah verwees hiernaar in de Koran: { Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil NIET het moeilijke voor jullie. En opdat jullie het aantal dagen zullen voltooien en opdat jullie Allah Zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleidt heeft en opdat jullie dankbaar zullen zijn} soerat Al Baqara vers 185

In de dagen van Eid is er geen plaats voor ruzies, haat of wrok. Het zijn eerder dagen van liefde, tolerantie en harten die gezond en zuiver zijn van alle onzuiverheden. Dit is de smeekbede van de rechtvaardige gelovigen in de Heilige Koran: (En degenen die na hen kwamen, zeggen: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorgingen in het geloof. En plaats geen wrok in onze harten tegen degenen die geloven. Onze Heer, waarlijk, U bent Meest Zachtaardig, Meest Genadevol.”} Soerat Al-Hashr vers 10.

Seizoenen van goedheid, beloning en aanbidding gaan door en houden niet op, zelfs als de Ramadan eindigt, waarvan het begin van het vasten van zes dagen Shawwal is. Het werd overgeleverd in Sahih Muslim op gezag van Abu Ayyub al-Ansari, moge Allah tevreden zijn over hem dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: (Wie de Ramadan vast en deze vervolgens volgt met zes dagen Shawwal is alsof hij het hele jaar heeft gevast ). Het is toegestaan om deze zes opeenvolgende dagen te vasten na de dag van Eid, en dit is beter. En het is toegestaan om ze te spreiden over de dagen van Shawwal. Dit komt omdat een goede daad vertienvoudigd wordt, dus de beloning voor het vasten in de maand Ramadan is de beloning van tien maanden, en de beloning voor het vasten van de zes dagen van Shawwal is de beloning voor het vasten van twee maanden, dus verdienen we door dit werk de beloning van een volledige jaar.

De Allah De Almachtige zegt: “Wie een goede daad verrichte, dan is er tien maal het gelijke (in beloning) ervan. En wie een slechte daad verrichte, dan zal hij slechts vergolden worden met het gelijke (aan straf) ervan. En er zal hun geen onrecht worden aangedaan. } Soerat Al-An’am vers 160. Het hele leven van een moslim is dus een daad van aanbidding voor Allah, zoals Allah heeft gezegd: {En aanbid jouw Heer, totdat het zekere (d.w.z. de dood) tot jou komt.} Al-Hijr 99.

Wij vragen Allah om hulp, en aanvaarding. Hij is de Alhorende, de dichtstbijzijnde, de Beantwoorder van gebeden, ameen.