Vrijdagpreek 29 maart 2024

De laatste 10 dagen van de gezegende maand Ramadan

 

Dank zij Allah die ons leven heeft verlengd om de beste, kostbaarste en grootste nachten van het jaar te bereiken. De beste nachten van ons leven zijn inderdaad de nachten van de laatste tien nachten van de Ramadan. Als het bereiken van de Ramadan een zegen is, dan is het bereiken van de laatste tien dagen een dubbele zegen.

We prijzen Allah en danken Hem er dag en nacht voor De laatste 10 dagen van deze maand Ramadan zijn hele belangrijke dagen. In deze tien dagen gaan de meest waardevolle nachten schuil van het gehele jaar. Tijdens één van deze nachten vind de nacht plaats die beter is dan 1000 maanden. Het gaat hier om de nacht Lailatul Qadr. De Profeet vrede en zegeningen zij met hem heeft ons bevolen om te zoeken naar deze nacht in de laatste 10 oneven nachten van de Ramadan. Aisha R.A heeft overgeleverd dat de Profeet vrede en zegeningen zij met hem zei: “Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.” Lailatul Qadr is een zeer gezegende nacht, in een zeer gezegende maand, in de Ramadan. Lailatul Qadr heeft haar naam te danken aan de grote waarde en de verhevenheid die deze nacht met zich mee brengt.

Tijdens deze nacht worden er zaken voorbeschikt, beloningen voor goede daden worden vermenigvuldigd en slechte daden worden uitgewist. Deze nacht is beter dan 1000 maanden en het was in deze nacht dat de Koran voor het eerst geopenbaard werd aan onze Profeet vrede en zegeningen zij met hem. En het is in deze nacht dat de edele Engelen neerdalen naar aarde. De nacht Lailatul Qadr wordt ook in de Koran genoemd. Sterker nog: er is een hele surah toegewijd aan deze bijzondere nacht. De Almachtige Zegt in Zijn nobele Boek: “Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waadevolle Nacht(Lailatoulqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.

De Engelen en de Geest (Djibriel) dalen in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.” (Surat 97 Al Qadr). Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) vroeg de Profeet vrede en zegeningen zij met hem “O Boodschapper van Allah, als ik de nacht van Qadr vind, wat zou ik dan moeten zeggen?” De Profeet vrede en zegeningen zij met hem zei: “Zeg (de volgende smeekbede): “O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.” Deze tien nachten hebben een grote verdienste bij Allah de meest Verhevene. Hij ﷺwas gewoon om als de laatste tien nachten aanbraken, zijn vrouwen wakker te maken zodat ook zij deze gezegende nachten in aanbidding door brachten.

Dit geeft des te meer aan hoe groot de verdienste van deze nachten is. Dus de verstandige moslim vermeerderd zijn goede daden in deze laatste 10 dagen, dit kan bijvoorbeeld door het reciteren van de koran, tesbee7aat te doen, Allah swt te gedenken, vrede en zegeningen uitspreken over de profeet Mohammed vrede en zegeningen zij met hem , dua te verrichten , aalmoezen uit te geven etc. Zakaat alfitr; De vrome kalief Omar ibn Abdulaziz beveelde zijn volk om de zakat alfitr voor het einde van de ramadan (dus voor l3ied gebed) uit tegeven. Bij het uitgeven van de zakaat alfitr was hij gewoon om de volgende twee verzen uit de koran te reciteren: <Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen. En (ook) die de Naam van zijn Heer gedenkt en de shalaat verricht>. Surat Al A3laa vers 14/15. Zakat alfitr hersteld tekortkomingen in het vasten en is een gift voor de minderbedeelden onder ons.

Moge Allah swt onze vasten en gebeden accepteren, en ons standvastigheid schenken op Zijn pad , ameen ameen ameen walhamdoulilahirabil3alameen