”Het examen van deze wereld, en het examen van het hiernamaals”

”Het examen van deze wereld, en het examen van het hiernamaals”

In deze periode van het jaar zijn veel studenten bezig met voorbereidingen treffen op de komende examens, deze voorbereiding zorgt voor spanning , zowel bij de studenten als de ouders van de studenten omdat ze natuurlijk wensen dat hun kind slaagt.Het feit dat de student niet precies weet wat de stellingen/vragen zullen zijn op de dag van de examen zorgt voor nog meer spanning.Daarom is het van groot belang dat de student zich goed voorbereid zodat hij/zij uiteindelijk voor de examen zal slagen.Ook advies en begeleiding van de ouders speelt hierin een belangrijke rol. Men moet beseffen dat deze examens hoe belangrijk ze natuurlijk ook zijn, ”slechts” examens zijn van het wereldse leven, vanzelfsprekend is de boodschap van de Islam dat men moet te studeren, het allereerste woord dat nota bene vanuit de Koran aan onze Profeet Mohamad (vrede en zegeningen zij met hem) is geopenbaard is ”Iqraa”, (leest).De moslim dient zich er alleen van bewust te zijn dat naast de examens die hier in dit wereldse leven worden afgelegd,er ook examens zijn die wij in het hiernamaals zullen moeten afleggen, de examens in deze wereld moet ons eigenlijk aan de examens van het hiernamaals herinneren. Het is van cruciaal belang dat wij ons goed voorbereiden op de examen van het hiernamaals,deze voorbereiding uit zich in het verrichten van goede daden en het vermijden van zondes,want de uitslag van de examen in het hiernamaals zal uiteindelijk bepalen of een persoon in de Hemel of in de Hel terecht komt.De Almachtige zegt in Zijn Nobele Boek:<< ”OP DIE DAG ZAL DE WEEGSCHAAL DE WAARHEID AANGEVEN.WIENS SCHAAL (MET GOEDE DADEN) DAN ZWAAR IS: ZIJ ZIJN DEGENEN DIE WELSLAGEN. EN WIENS SCHAAL LICHT IS: ZIJ ZIJN DEGENEN DIE ZICHZELF VERLIES HEBBEN TOEGEBRACHT”>> (Hoofdstuk 7 ”De Hoge muren” vers 8/9) En in een ander vers zegt de Almachtige:<<”WIE IETS GOED DEED TER GROOTTE VAN EEN MOSTERDZAADJE,ZAL HET DAN ZIEN.EN WIE IETS KWAADS DEED TER GROOTTE VAN EEN MOSTERDZAADJE, ZAL HET DAN ZIEN”>> Hoofdtuk 99 ”De Beving” vers 7/8).

De vragen die tijdens de ”grote examen” op de dag des Oordeels zullen worden gesteld zijn in tegenstelling tot de vragen die wij bij de examens van het wereldse leven kennen wél bekend.In de volgende hadith wordt ons exact geinformeerd over vijf vragen die wij in het hiernamaals juist zullen moeten beantwoorden,de hadith luidt:   “De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?”

Deze hadith staat vermeld in a-Tirmidi en is overgeleverd door Abdullah Ibn Masoud. Wij zijn dus nu in staat en hebben de mogelijkheid van Allah swt gekregen om ons voor te bereiden op deze vijf belangrijke vragen die ons in het hiernamaals zal worden gesteld.Het verrichten van goede daden en het vermijden van zondes zorgt ervoor dat de moslim de examen van het hiernamaals goed aflegt. Hij/zij zal de vragen die hem/haar gesteld worden dan goed kunnen beantwoorden. Het werkelijke slagen is dat men doet slagen in hiernamaals.Met als resultaat het betreden van de Hemel.Het zakken voor de examen op de dag des Oordeels daarentegen betekend het binnentreden van de Hel, Moge Allah swt ons hiervan behoeden.

Een geleerde had ooit eens een conversatie met een man , hij vroeg hem:” hoe oud bent u” , de man antwoordde ”ik ben 60 jaar” , de geleerde zei: weet u dat u nu bijna u einde heeft bereikt? de man zei:” inna li lah wa iena ilajhie razie3oen”, de geleerde zei: weet u wat de uitleg van deze uitspraak is? de man vroeg: wat is de uitleg ervan? de geleerde zei:  inna li lah betekend: wij behoren tot Allah , en ”wa iena ielajhie razie3oen betekend: en tot Hem zullen wij terugkeren ,deze geleerde zei verder: als u weet dat u een dienaar bent van Allah en dat u tot Hem zal worden teruggekeerd weet dan dat u verantwoordelijkheden hebt tegenover Allah swt, bereid u dus voor op de antwoorden die u Hem zal moeten geven , en zorg ervoor dat de antwoorden juist zullen zijn.De man vroeg aandachtig: wat is nu de zaak? de geleerde zei: zorg ervoor dat je de rest van je leven op de pad van Allah swt blijft en dan zal Allah swt bij goed gedrag al hetgeen wat u in het verleden fout hebt gedaan wegvegen. Het is heel goed en aanbevolen dat de ouders hun kinderen goed begeleiden, stimuleren en helpen bij hun studie, maar de ouders moeten ook weten dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen jegens hun kinderen wat betreft het begeleiden stimuleren en helpen in zaken die betrekking hebben op het Islamitische geloof.De ouders moeten hun kinderen opvoeden met Islamitische normen en waarden en hen informeren over de zaken die haram en halal zijn in de Islam.Ze moeten hun kinderen goed gedrag aanleren in combinatie met het aanbidden van Allah swt. Dit zal uiteindelijk leiden tot succes bij de kinderen in deze wereld en redding van de bestraffing op de dag des Oordeels.

 

Moge Allah de Almachtige ons laten slagen in de deze wereld en in het hiernamaals.

amin amin amin walhamdoelilahirabil3aalamien.