Vergevensgezindheid en tolerantie

 Vergevensgezindheid en tolerantie

 

Vergeving en tolerantie zijn kwaliteiten die de profeet (vzmh) ons heeft onderwezen en die zijn leven kenmerkten.  

Allah (swt) zei in soera Al °Araf vers 199: “Neig tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan en wend u van de onwetenden af”.

De tolerante moslim is geliefd en dierbaar bij de mensen en krijgt beloning op de dag der opstanding. Allah (swt) zei in soera Asjoera vers 40:” Wie vergeeft  en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah”.

Allah de almachtige spoort ons aan tot tolerantie en zei in soera Foessilat vers 34: “Weerstaat ( het kwade) door hetgeen best is; dan zie, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend worden”. 

Vergeven en tolerantie zijn kwaliteiten van de vrome aanbidders van Allah (swt).  Allah zei in soera  Ali Imran vers 133-134: “ Wedijvert met elkaar in het vragen om vergiffenis van uw heer en om het paradijs, wiens uitgestrektheid de hemelen en de aarde is, en dat bereid is voor de godvrezenden, zij die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven – Allah heeft hen die goed doen lief”.

Anas ibn Malik (ra) zei: “Ik liep met de boodschapper van Allah (vzmh) terwijl hij een jas van Nadjran met een dikke rand droeg, toen kwam een bedoeïen en greep hem hard bij de rand van zijn jas en zei: “ Oh Mohammed (vzmh) geef bevel dat men me iets van het geld van Allah (swt) dat je hebt geeft. De profeet (vzmh) draaide zich naar hem, glimlachte en beval om hem geld te geven. (Overgeleverd door Alboukhari en Moslim).

Abou Horaira (ra) verhaalde dat de profeet (vzmh) heeft gezegd: “Uw rijkdom vermindert niet door het geven van sadaqa (liefdadigheid), en wie anderen vergeeft  Allah (swt) geeft hem meer eer. (Overgeleverd door Moslim).

Abou Bakr As-Seddiq (ra) had een neef genaamd Mistah ibn Athatha, Abou Bakr verstrekte zijn levensonderhoud en behandelde hem als zijn eigen kind en heeft hem altijd beschermd. Maar Mistah ibn Athatha voegde zich bij de huichelaars die de dochter van Abou Bakr Aicha (ra) de vrouw van de profeet (vzmh) beschuldigden van het plegen van overspel. Abou Bakr werd boos en zwoer nooit aan Mistah alimentatie te geven, dan Allah (swt) openbaarde een soera van de qoran: “ En laat hen, die rijkdommen en overvloed onder u bezitten niet ophouden te geven aan verwanten”.

Toen Abou Bakr de openbaring hoorde kwamen tranen in zijn ogen en zei: “ Ik zal de alimentatie verdubbelen” en hij heeft hem vergeven.

Toen de profeet (vzmh) als zegevierende overwinnaar terug keerde naar Mekka zijn geboortestad na dat hij verdreven werd en gemarteld werd samen met  zijn metgezellen door de ongelovigen van Mekka zei hij tegen hen: “wat denken jullie dat ik met jullie doe?”  ze zeiden:  “Alleen goed, o edele broer, en zoon van een  nobele broer”. Hij zei: “ Gaan jullie heen , jullie zijn vrij”. Hij heeft hen gerust gesteld en voegde eraan toe: “Wie in zijn huis blijft is veilig, wie in het heilige huis ( baytoe lharaam) gaat is veilig en wie in het huis van Aboe Soefyan gaat is veilig.”  Dit is de grootste mate van tolerantie en vergeving: tolerantie wanneer het kan ( al°afwoe °Inda lamaqdira).

Op het eind vragen we iedereen om het voorbeeld van de profeet (vzmh)  te volgen door vergeving en tolerantie. Tolerantie en vergeving in het huwelijkse leven brengen stabiliteit en geluk, tolerantie en vergeving tussen de ouders en de kinderen brengen geluk in het hele gezin en ook tussen familie, vrienden en buren. Iedereen maakt ooit fouten, maar tolerantie, vergeving en verontschuldiging is de remedie tegen de fouten.

We vragen vergeving aan Allah (swt),

Moge Allah onze gebeden horen Amien Amien wa lhamdoelillahi rabbi laalamien)