vrijdagpreek 10 Januari 2020

De glimlach 

 

Vandaag hebben we het over een belangrijke sleutel van het harten deze maakt een snelle spierbeweging zonder dat je daarvoor training nodig hebt, zonder dat het je geld of tijd kost. Dit “gebaar” dat je met je lichaam doet heeft een belangrijke en positieve impact op de menselijke persoonlijkheid omdat het onder andere de barrières tussen mensen doorbreekt en verdriet kan beëindigen, harten zuiveren, zielen blij maakt en dit een vorm van liefdadigheid en aanbidding van Allah is, het is namelijk de glimlach. 

Het is de taal van nederigheid, genade en tolerantie, een taal die geen tolk nodig heeft. De glimlach staat bekend als beschreven door de Boodschapper van Allah, moge God hem zegenen en vrede schenken. 

Er werd overgeleverd in sahih Moslim op gezag van Abu Dharr, moge Allah tevreden met hem zijn, dat de Boodschapper van Allah vrede zij met hem die zei: “Veracht geen enkele daad hoe klein deze ook, zelfs al is het maar een glimlach in het gezicht van je broeder“. En in de sunan al-Tirmidhi op gezag van Abu Dharr, moge Allah tevreden met hem zijn, dat de Boodschapper van Allah vrede zij met hem zei: “Uw glimlach in het gezicht van uw broeder is een vorm van naastenliefde, en hij beval de goede daden van naastenliefde en hij verbood het verkeerde met naastenliefde” 

Er werd ook door Abu Huraiyrah overgeleverd, moge Allah tevreden met hem zijn, die zei dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem zei: Je zult geen mensen blij maken met je geld٬ maar het helpt hen wanneer je een vriendelijk gebaar doet en goed gemanierd. hebben) Overgeleverd door Al-Bayhaqi. 

De glimlach was een praktisch gedrag voor de profeten moge Allah tevreden met hen allen zijnAllah de Almachtige vertelt ons in de Heilige Koran over het verhaal van de profeet Souleymaan vrede zij met hem met de mier in soerah an Naml vers 18-19:  

 

Totdat zij bij het dal van de mieren kwamen, en één van de mieren zei:         “O mieren! Ga jullie huizen binnen opdat Soeleymaan en zijn leger jullie niet verpletteren (onder de voet lopen) terwijl zij het niet beseffen.”  Dus hij (Soeleiman) glimlachte om haar woorden en zei: “Mijn Heer! Maak mij dankbaar voor Uw gunst, die U mij en mijn ouders schonk en doe mij goede daden verrichten die Uw genoegen hebben. En voeg mij door Uw genade toe aan Uw rechtgeleide slaven.” 

 

Pagina-einde 

En het leven van de Boodschapper moge Allah tevreden het met hem zijn, en zijn dawah was gebaseerd op zachtheid en een glimlach. De Almachtige zei in soerah aal Imraan vers 159: 

 

En door de Genade van Allah ging jij vriendelijk (en liefdevol) met hen om (Maar) als je streng en hardvochtig tegen hen was geweest, dan hadden zij zich (ongetwijfeld in groepjes) van je afgekeerd. Vergeef hen dus (hun fouten op basis van dit verheven karakter) en vraag (Allah vervolgens om) vergiffenis voor hen zodat je hen kunt raadplegen bij het nemen van beslissingen. En als je een besluit hebt genomen, stel dan je vertrouwen in Allah. (Want) voorzeker, Allah houdt van degenen die (onbeperkt) vertrouwen hebben (in Hem alléén). 

 

Vandaar dat de metgezellen zoveel van de profeet vrede zij met hem hielden en blij waren als ze hem zagen en verlangden om hem nogmaals te zien en te ontmoeten. Zelfs diegenen die enkel over hem gehoord hadden, keken ernaar uit om hem te ontmoeten.  

In de twee sahihs zei Jarir ibn Abdullah moge Allah tevreden met hem zijn: telkens als de Boodschapper van Allah vrede zij met hemmij zag glimlachte hij naar mij. Zelfs degene die zwaar met hem omging en hem hard aanpakt, hij behandelt hem door te glimlachen. Er kwam eens een bedoeïen bij de Boodschapper van Allah, moge Allah tevreden met hem zijnhij trok zodanig hard aan zijn kleed dat de kracht ervan sporen liet op zijn nek en zei: Mohammed! Beveel hen om mij geld te geven van wat je Allah gaf, de profeet vrede zij met hem draaide glimlachend naar deze persoon en beval de metgezellen om hem geld te geven. 

 

Zelfs psychologen en artsen zijn op basis van wetenschappelijke studies tot belangrijke feiten en conclusies gekomen, waardoor ze ontdekten dat het behouden van een glimlach één van de oorzaken is van geluk, succes, psychologische stabiliteit, persoonlijkheidssterkte en overtuigingskracht, wat wijst op zelfvertrouwen. De glimlach beschermt ook tegen veel ziekten zoals diabetes, bloeddruk, angst en hartaanvallen. 

 

We vragen aan Allah ons te leiden naar de beste manieren en moraal, Hij is de Alwetende, de Alhorende die onze gebeden accepteert.