vrijdagpreek 18 jan 2019 Raadgevingen voor en gelukkig en een gezegend huwelijk

Raadgevingen voor een gelukkig en een gezegend huwelijk

De Almachitge Zegt in Zijn Nobele boek: ‘En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt. (Koran, Soera 30: VERS 21)

Trouwen is een belangrijke fase in het leven van een moslim, bij trouwen heb je in principe twee wegen waarin je in terecht komt,  ofwel een leven met liefde en geluk ofwel een leven vol ellende en misére.

Daarom zullen we in deze vrijdagpreek een aantal belangijke zaken behandelen die kunnen resulteren in een gelukkig en gezegend huwelijk.

De eerste middel om in het huwelijk te gelukkig te zijn is het verrichten van smeekbeden (dou3a), en dit is tevens de belangrijkste middel dat we zullen gaan behandelen . In de Koran lezen we het verhaal van  Zakaria (a.s)  hoe Allah swt hem heeft geinspireerd om smeekbeden te verrichten. Het resulltaat van deze smeekbeden was dat Allah swt Zakaria (a.s) heeft begunstigd met een gelukkig huwelijk en nageslacht. De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek: << EN (GEDENKT) ZAKARIA, TOEN HIJ ZIJN HEER AANRIEP : ” MIJN HEER, LAAT MIJ NIET ALLEEN (ZONDER NAGESLACHT) EN U BENT DE BESTE VAN DE ERFGENAMEN.” TOEN VERHOORDEN WIJ HEM EN WIJ SCHONKEN HEM YAHAY EN WIJ MAAKTEN ZIJN VROUW GESCHIKT (OM TE BAREN). VOORWAAR, ZEI WEDIJVERDEN IN GOEDE DADEN EN RIEPEN ONS AAN , VERLANGEND (NAAR ONZE GENADE) EN VOL ONTZAG (VOOR ONZE BESTRAFFING). EN ZIJ WAREN NEDERIG TEGENOVER ONS”>> (Hoofdstuk 89 vers 90)    In een andere verhaal van profeet Mousa (a.s) lezen we in de koran ook dat Allah swt  profeet Mousa heeft begunstigd met een vrome echtgenote vanwege de smeekbede dat profeet Mousa had verricht, de Almachtige Zegt in ZIjn nobele boek:<<” TOEN GAF HIJ HUN VEE TE DRINKEN. TOEN TROK HIJ ZICH TERUG IN DE SCHADUW, EN ZEI: ”MIJN HEER, IK HEB BEHOEFTE AAN HET GOEDE DAT U TOT MIJNEERZENDT’. TOEN KWAM EEN VAN DE TWEE VROUWEN VERLEGEN NAAR HEM TOELOPEN, EN ZEI:” VOORWAAR MIJN VADER ROEPT JOU OM TE KOMEN OM JOU TE BELONEN…’>> (Hoofdstuk 28 vers 24/25)

2- Goede intensie (nia)

Een andere middel/vereiste dat men in acht moet nemen voor een goede en gezegend huwelijk is een goede intensie hebben, we bedoelen hiermee dat de man en vrouw het gaan trouwen met het in acht nemen van alle Islamitische regels die betrekking hebben op het trouwen in acht nemen. Ook moet men willen trouwen om zichzelf te beschermen tegen het haram, en de intensie hebben om een gezin te stichten om gezamelijk Allah swt te aanbidden. Het is niet toegestaan in de islam om te trouwen voor de papieren of om ermee geld te verdienen, deze manier van trouwen wordt in de Islam verafschuwd en is absoluut niet toegestaan.

3- Het derde punt is de profeet Mohammed vzm als voorbeeld nemen, dit is zonder meer een garantie van geluk en succes binnen het huwelijk, men zou zich daarom moeten verdiepen in het gedrag en de manier waarop onze profeet Mohammed vzm zich gedroeg binnen zijn gezinsomgeving. Bescheidenheid zorg  respect en goed gedrag waren gedragskenmerken die het huwelijk van onze profeet Mohammed vzm kenmerkten.

In een hadith van a- tirmidi staat vermeld dat onze profeet Mohammed vzm ons heeft geleerd dat de besten onder ons diegenen zijn die het beste zijn voor hun echtgenoten.

De profeet Mohammed vzm ging betradt alijd zijn huis met een vrolijk gezicht, en nam gezelligheid geluk en liefde met zich mee. Hij vzm hielp mee met het huishouden, vroeg altijd of iemand iets nodig had, maakte grappen en was zelfs in voor hardloopwedstrijdjes . Hij vzm zadelde zijn gezinsleden nooit op met zaken dat ze niet aankonden, intgendeel hij was er om om de zaken in zijn gezinsleven te verlichten.

Als hij vzm willekeurige voedsel vond at hij en dronk hij en bedankte Allah swt daarovoor hij gaf er nooit commentaar als er geen eten was werd er nooit boos over, integendeel  als er geen eten was thuis  zei hij vzm :’het is goed , dan zal ik vandaag de dag vastend doorbrengen”. De Almachitge Zegt in Zijn nobele boek: <<”EN BEHANDEL HEN (DE VROUWEN) VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN”>> (sura 4 vers 19).

Onze profeet Mohammed vzw sprak in zijn afscheidsbedevaart ook de welbekende woorden:” behandel jullie vrouwen goed en wees aardig voor hen, want zij zijn jullie partners en helpers”  .Vanzelfsprekend komt in een huwelijk ook weleens onenigheid voor , maar ook onenigheid moet worden benaderd vanuit de leer van onze profeet Mohammed vzm, in een hadith leert hij ons dat een gelovige niet een andere gelovig

moet haten, als hij een gedragskenmerk verafschuwd zal er een andere gedragkenmerk zijn wat hij zeker goed zal vinden. Hieromtrent zeg de Almachtige in Zijn nobele boek: <<” EN WANNEER JULLIE EEN AFKEER VAN HEN HEBBEN (van de vrouwen) DAN KAN HET ZIJN DAT JULLIE EEN AFKEER HEBBEN VAN IETS , TERWIJL ALLAH DAARIN VEEL GOEDS GELEGD HEEFT ”>> (sura 4 vers 19).

4- Nog een belangrijk aspect is dat men binnen het huwelijk geduld voor elkaar moet opbrengen ook al gaan dingen soms niet zoals je zou willen. Barmhartigheid naar elkaar en dingen van elkaar accepteren vergemakkelijken de omgang met elkaar binnenshuis, tevens dient men ook van elkaar te weten wat de een leuk vind en minder leuk en hier in het dagelijkse leven rekening mee te houden.

5- Goede communicatie onderling is ook heel belangrijk en gedurende de dag moet men tegenover elkaar een positieve  en liefdevolle houding aannemen. Onze profeet Mohammed vzm heeft ons geleerd dat een glimlach in het gezicht van een medemens een sadaqa is (aalmoes), hoe is het dan als deze medemens jouw echtgenoot is?!

Het komt veel voor dat een echtgenoot of echgenote buitenshuis met een vriend of vriendin familielid etc een hele gezellige vriendeijke houding aanneemt en eenmaal thuis vervaagd deze houding spotaan en raakt men snel geirriteerd en boos, dit behoort niet tot gedrag van een vrome moslim of moslima, het juist de echtgenoot of de echtgenote die het meeste recht heeft op positieve en vriendelijke benadering.

Verder is het ook zeer belangrijk om bij onenigheden en menignsverschillen elkaar te blijven respecteren en de rust te bewaren , vooral als de kinderen in de buurt zijn!  Kinderen mogen nooit de dupe zijn van onenigheid tussen de vader en de moeder, het is daarom zaak om eventuele onenigheden onder vier ogen uit te praten. Op deze manier zullen de kinderen de goede gedragskenmerken overnemen van hun ouders en dit later in hun huwelijksleven praktiseren.

6- Onvoorwaardelijk steun voor elkaar hebben voor elkaar klaar staan, en elkaar binnen het gezinsleven hulp en verlichting bieden.

De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek:<<” ….ONDERSTEUNT ELKAAR BIJ HET GOEDE EN TAQWA. EN ONDERSTEUNT ELKAAR NIET BIJ ZONDE EN OVERTREDING”>> (Hoofstuk 5 vers 2).

Het is namelijk zwaar als de verantwoordlijkheid binnen een gezin enkel op een persoon berust , deze persoon kan hierdoor ziek en vermoeid raken en dit doet het huwelijk niet goed.

Er moet een balans zijn tussen  de man en de vrouw  als het gaat om verantwoordelijkheid nemen in het gezinsleven ,  zaken binnen het gezin zullen op die manier gemakkelijker verlopen en dit draagt bij aan een gelukkig en een gezegende huwelijk.

Wij vragen Allah swt om al onze gezinnen liefde en barmhartigheid te schenken,  HIj is de Alhorende swt en Hij is de Verhoorder van de smeekgebeden,

Amien amien walhamdoulilahirabil3alameen.