De aanbidding (eredienst) van de profeet Mohammed (vzmh)

De aanbidding (eredienst) van de profeet Mohammed (vzmh)

 

Vandaag praten wij over het deel van de eredienst in het leven van de profeet Mohammed, (vzmh). De profeet is de leraar de opvoeder en het rolmodel, die Allah ons bevolen heeft om zijn voorbeeld te volgen: Allah (swt) zei in soera al- ahzab vers 21:”Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld”, de meeste invloedrijke aanbidding van de profeet (vzmh) was de aanbidding van het gebed. Hij zei steeds herhaaldelijk tegen Bilal, (r.a) troost ons met het gebed Bilal.

Het gebed was voor de profeet (vzmh) het comfort, veiligheid en rust, Hij vrede zij met hem zei: “mijn troost is voorzien in het gebed”. Hij verrichtte gebeden s ’nachts tot dat zijn voeten pijn deden. Aisha zei tegen hem: Je doet dit terwijl Allah al jouw vooruitgaande en toekomstige zonden heeft vergeven. Hij antwoordde: “O Aisha zou ik niet een dankbare dienaar zijn”. Allah (swt) sprak tot hem in de Koran door te zeggen in soera Al- Muzzammil verzen 1,2 en 3 : “O, gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor korte tijd. De helft er van of minder dan dat”.

Op een nacht, kwam Bilal voorbij de Boodschapper van Allah, (vzmh) laat in de nacht voor het Fajr gebed, de profeet (vzmh) was aan het wenen, hij vroeg hem wat scheelt er O boodschapper van Allah? (vzmh) Hij antwoordde dat hij die avond een openbaring had gekregen, wee voor degenen die het gelezen heeft en niet toegepast heeft. Wat zijn die verzen O boodschapper van Allah (vzmh) zei Bilal? Hij begon saw te lezen terwijl hij aan het huilen was: “Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. Zij die staande, zittende en op hun zijden liggende Allah gedenken, en nadenken over de schepping der hemelen en der aarde, zeggende: Onze Heer, Gij hebt dit niet tevergeefs geschapen; neen, heilig zijt Gij; red ons daarom van de straf van het Vuur.) (soera Al-Imran  verzen 190- 191. Tot de laatste verzen van soera Al-Imran).

De Boodschapper van Allah, (vzmh) leert ons de gematigdheid in de aanbidding. Op een keer kwamen drie mensen naar de profeet (vzmh) en vroegen over de aanbidding van de Boodschapper van Allah (vzmh) alsof ze het niet genoeg vonden. Een van hen zei: Ik vast en ik onderbreek mijn vasten niet. De andere zei: Ik bid heel de nacht door en ik slaap niet. De derde zei: ik trouw vrouwen niet. De Boodschapper van Allah, (vzmh) zei: ”Ik ben de vroomste en de meest godvrezende van jullie, maar ik vast en ik onderbreek mijn vasten, Ik bid en ik rust en ik trouw vrouwen. Hij die zich afkeert van mijn Soennah, behoort niet bij mij.”

Hij (vzmh) zachtmoedig in de aanbidding en daarom als hij een kind hoorde huilen versnelde hij zijn gebed. Hij beval de imams om het gebed te versnellen. Hij zei: “Degene die het gebed leidt moet het gebed versnellen want er zijn aanbidders die ziek zijn en anderen die hun zaken moeten gaan doen”.

Degene die individueel bidt mag zijn gebed verlengen. Allah (swt) zei in soera At-Tawba vers 128 “Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig”

Dit is de profeet (vzmh) van genade, en dit is zijn aanbidding. Het is gebaseerd op de versoepeling, verlichting en het afwerpen van de moeizaamheid en ontberingen.

Wij vragen Allah (swt) om ons te zegenen om hem te volgen in het paradijs, de Afhorende, de dichtbij zijnde. Amien Amien Wa lhamdoe lillahi Rabbi Laalamien.