Vrijdag Preek 15 Maart 2019 Aanmoedigen tot Berouw

Aanmoediging tot berouw

In de Edele Koran, vinden we vele verzen terug die ons aansporen om berouw te tonen, het maakt niet uit of deze zonden weinig zijn klein of groot, berouw moet ten alle tijden worden getoond.

Allah swt zegt in zijn edele Boek: (“ Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Gij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige”.) Soerat Az-Zomar vers 53

Ook al zijn het mensen die vele zonden zouden hebben begaan,toch spreekt Allah swt hen aan met “ O mijn dienaren”. Dit om hun harten dicht bij Hem swt te brengen, zo dat zij niet van Hem swt zouden weg keren en veder met de zonden zouden gaan. Verder in deze vers maakt Allah swt Zijn dienaren duidelijk dat Hij swt in staat is om al hun zonden uit te wissen ongeacht de omvang daarvan, dit zodat wij niet zullen wanhopen aan de barmhartigheid van Allah swt en zodat wij het berouw niet uitstellen.

In een ander vers zegt Allah swt:(“ En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah en zijn volharden niet in wat zij deden, terwijl zij het weten”.) Soerat Al-Imraan vers 135.

Dit vers bevat een goddelijke beschrijving voor berouw namelijk:

* Het gedenken van Allah swt

* Vergeving vragen

* En het vermeiden van de zonden

Het resultaat lezen we in de volgende vers die de vorige opvolgt:

Allah swt zegt: (“Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en Tuinen (het paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin

eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen”). Soerat Al-Imraan vers 136

En in een ander vers zegt de Verhevene : (“En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal vinden dat Allah V

ergevingsgezind, Meest Barmhartig is”). Soerat An-Nisa vers 110

En in een ander vers zegt Allah swt :(“ En Wij hebben slechts een Boodschapper gestuurd om gehoorzaamd te worden, met het verlof van Allah, en waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot jou gekomen en hadden zij Allah maar om vergeving gevraagd, en de Boodschapper had (dan) vergeving voor hen gevraagd. Zij zouden zeker ondervonden hebben dat Allah berouw aanvaardend, Meest Genadig is”). Soerat An Nisa vers 64

In Zijn edele Boek zegt Allah de Almachtige ook:<<En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevingsgezinde voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens Leiding volgde.(surat Ta-Ha vers82) In deze edele vers betekent het woord Vergevingsgezinde niet ghafour maar ghafaar.et de tawbah (berouw) van Zijn dienaar.

De Profeet( vrede zij met hem heeft gezegd) ;(“ Allah spreidt Zijn Hand uit gedurende de nacht om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de dag en Hij spreidt zijn Hand uit gedurende de dag om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht beging gedurende de nacht”). Overgeleverd door Moeslim.

De aanvaarding van berouw is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

* Oprechtheid ten opzichte van Allah; dat de intentie bij het berouw enkel en alleen naar Allah gericht is en dat men daarmee alleen Zijn tevredenheid wens te bereiken.

* De zonde moet onmiddellijk gestopt worden

* Spijt hebben van wat er in het verleden heeft voorgedaan

* Het voornemen hebben om nooit meer terug te vallen in datgene waarvoor berouw is gedaan

* verplicht de rechten of het bezit van de mensen herstellen als de zonde betrekking heeft op anderen

* berouw tonen voordat de kwelling van de dood zijn intreding doet.

Degene die deze voorwaarden nakomt dient uiterst gelukkig en Allah dankbaar tezijn want Allah swt zal de zonden van deze persoon vergeven.

We vragen Allah swt om ons te vergeven en om ons berouw te aanvaarden, want hij is de Alhorende , dichtbij Verhoorder van de smeekgebeden.

Amien Amien Wal Hamdoe Lillaahi Rabbi Al 3alamien.