Vrijdagpreek 8 december 2023

Ethiek

 

Vandaag behandelen we een profetische hadith die een positieve invloed heeft op gedrag en moraliteit. In Sahih Muslim rapporteerde Abu Huraira, (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: ‘Allah is tevreden met drie zaken en keurt drie zaken af. Hij is tevreden als jullie Hem aanbidden zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen, als jullie allen vasthouden aan het koord van Allah en als jullie geen verdeeldheid zaaien. Hij keurt het af als er roddels en geruchten zijn, als er veelvuldig om zaken wordt gevraagd en als er verspilling van rijkdom plaatsvindt. Deze hadith omvat het doel waarvoor Allah ons heeft geschapen en ons heeft voortgebracht in dit leven, namelijk om hem te aanbidden.

Allah swt zei: {En Ik (Allah) heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (Alleen) te aanbidden} Soerat Al-Zariyat vers 59.

De aanbidding is de naam die alles omvat wat Allah behaagt in woorden en daden. Ook in de overlevering wordt er verwezen naar eenheid en vasthouden. Er werd ook een waarschuwing gegeven tegen verdeeldheid, zoals Allah swt zegt in zijn heilige boek: { En houd jullie allen stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld } Soerat Al-Imraan vers 103.

Eenheid is kracht, zegen, succes en voorspoed, terwijl verdeeldheid zwakte, nederlaag en mislukking met zich meebrengt.

Allah (swt) verbiedt ons zowel van roddelen als kwaadspreken. Wat betekent nutteloos, slecht praten over mensen in hun afwezigheid, of woorden die bedoeld zijn om relaties tussen mensen te bederven. Kwaadspreken is iets zeggen over iemand dat niet waar is en verspreiden. Allah (swt) heeft ons hiervoor gewaarschuwd, Hij zei het volgende: {en roddel niet over elkaar, zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is Berouw aanvaardend, Meest Genadevol } Soerat Al- Hoedjoeraat vers 12.

Wat betreft het veelvuldig vragen, dat door Allah wordt afgekeurd, is vragen over de privéaangelegenheden van mensen en hun persoonlijke zaken waar ze voor zichzelf over waken. En het vragen naar zaken die niet relevant zijn, of herhaaldelijk vragen naar het geld van anderen. Ook het veelvuldig vragen aan geleerden of leraren, dat niet met de intentie heeft om te leren maar met de intentie om hen in verlegenheid te brengen.

Geld verspillen betekent niet alleen het kopen van onnodige goederen, maar ook het uitgeven aan verboden zaken ( zaken die strikt haraam zijn ) en dit omvat ook buitensporige en overdreven uitgaven, wat door Allah verboden is, zoals Hij zei: { En eet en drink, maar verkwist niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de verkwisters} Al Araaf vers 31.En  Allah Zei ook { En geef de verwanten hun recht en (ook) de behoeftige en de reiziger en verkwist niet overvloedig. Waarlijk, de verkwisters zijn de broeders van de satan (de duivel) en de satan(duivel) is ondankbaar voor zijn heer } Soerat Al-Israa verzen 26-27.

Een beloning is voor diegene aan wie Allah (swt) deze verfijnde en beschaafde morele eigenschappen heeft geschonken, zoals vermeld in deze overleveringen. Deze eigenschappen maken een moslim geliefd in de hemel bij Allah en vervolgens op de aarde bij de mensen. Wij vragen Allah (swt) om ons te laten slagen om deze eigenschappen te hebben en dat hij dat van ons accepteert. Hij is de Alhorende, de Nabije en de Verhorende van onze gebeden, Ameen.