Vrijdagpreek 15 december 2023

Deugden van liefdadigheid

 

Liefdadigheid is een grote daad van goedheid. De moslim die liefdadigheid geeft, verdient het om beschreven te worden als vrijgevige persoon.

Liefde voor geld is een aangeboren gedrag bij de mens. Allah de verhevene zei: “en jullie beminnen het bezit met overdreven liefde“ Soerat Al Fadjer vers 20. Het geld dat wij bezitten is eigenlijk van Allah, Hij heeft ons als beheerders van dat geld aangesteld en moedigt ons aan om van dat geld bijdragen te geven. Allah de verhevene zei: “en geeft bijdragen van dat waarover Hij jullie als beheerders aangesteld heeft”. Op de dag des oordeels zullen we ondervraagd worden over het bezit, hoe men zijn geld verdiend en uitgegeven heeft

We kunnen een paar deugden van liefdadigheid opsommen zoals volgende:

Liefdadigheid is één van de beste en geliefde daden bij Allah (swt). Abdellah Iben Omar moge Allah tevreden zijn met hen overleverde dat de profeet (vzmh) zei: “De geliefde daden bij Allah (swt) is het brengen van blijdschap aan een gelovige waarmee zijn benarde toestand onthuld wordt, of het aflossen van zijn schuld, of verdrijven van honger.” Overgeleverd door Al-Baihaqi.

De liefdadigheid wist de zonden uit en compenseert en beschermt de bezittingen. Allah (swt) zei: “ neem van hun bezittingen de Zakaat, Jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Mohammed) en verricht een smeekbede want jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend Alwetend.” Soerat At-Tauba vers 103 en Hij zei ook: “ en wat jullie aan bijdragen uitgeven, Hij zal het vergoeden. En Hij is de beste der voorzieners” Soerat Sabae vers 39.

Aboe Horayra moge Allah tevreden zijn met hem overleverde dat de profeet (vzmh) zei: “liefdadigheid vermindert je bezittingen niet, en Allah verhoogt de waarde van een dienaar die vergeeft en als iemand bescheidenheid voor Allah toont Allah zal hem verheven”.

Liefdadigheid (sadaqa) leidt tot de vergeving van de zonden wat aangeduid is in het vers waarin Allah de eigenschappen van de mensen die vergeving verdienen opsomt. Waarvan de bijdrage gevende mannen en de bijdrage gevende vrouwen Allah de verhevene zei: “ heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning” Soerah Al Ahzab vers 35.

Liefdadigheid beschermt tegen het hellevuur: Oedai Iben Hatim moge Allah tevreden zijn met hem, overleverde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Bescherm jezelf tegen het hellevuur, al is het maar door het uitgeven van een halve dadel als je het niet hebt dan door een goed woord te zeggen”. Wat wil zeggen dat liefdadigheid u tegen het vuur beschermt zelfs als het weinig is en het brengt u onder de schaduw van Allah’s troon. De profeet heeft de zeven mensen geteld die van de schaduw van Allah’s troon zullen genieten, op een dag waar het de enigste schaduw zal zijn. Waarvan iemand die een bijdrage stiekem heeft uitgegeven zodat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.

Liefdadigheid beschermt tegen ongelukken, plagen en rampen:

Aboe Omama moge Allah tevreden zijn met hem overleverde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: “goede daden beschermen tegen het sterven op een slechte wijze (plotseling sterven of sterven door rampen… )“ Overgeleverd door At-Tabarani

Liefdadigheid leidt tot alle daden van gerechtigheid en maakt alle zaken gemakkelijk: Allah de verhevene zei: “ wat betreft degene die geeft en Allah vreest en in de goede beloning (het paradijs) gelooft. Wij zullen voor hem het gemakkelijke vergemakkelijken. Al-lail verzen 5 – 7.

De engelen bidden voor de bijdragegever: in de sahihain (Sahih Moslim en Sahih El-Boekhari) Aboe Horayra overleverde dat de boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Elke dag waarop de ochtend voor de dienaren aanbreekt dalen twee engelen. De ene zegt: ‘O Allah, geeft de uitgever een compensatie’. De andere zegt: ‘O Allah, geeft de gierigaard verlies.”

De deugden van liefdadigheid zijn veel, maar we gaan het hier houden .Moge Allah onze daden aanvaarden, Ameen!