Vrijdagpreek 15 september 2023

Aardbeving in Marokko en overstromingen in Libië

 

We hebben met diepe droefheid vernomen van de aardbeving die sommige gebieden in Marokko heeft getroffen en de overstromingen die enkele steden in Libië hebben getroffen. Het is belangrijk om te weten dat dergelijke verschrikkelijke rampen, naast het verdriet en de pijn die ze met zich meebrengen, ook een les en boodschap van Allah aan de mensheid bevatten, om naar Allah terug te keren. De almachtige zei: {En weet dat, Wij de tekenen alleen sturen als een waarschuwing.} Surat-Al Israa.

Beide rampen hebben geleid tot het tragische verlies van tienduizenden levens, misschien hadden ze nooit gedacht dat hun leven op zo’n plotselinge en tragische manier zou eindigen. Deze slachtoffers hadden dromen, doelen en wensen in hun leven die ze hoopten te bereiken, maar de ramp van de dood, zoals Allah het in de Koran noemt, de almachtige zei: {als de dood tot één van jullie nadert.} Surat Al Maidah vers 106. De dood heeft geen specifieke datum, geen specifieke plaats en geen specifieke reden.

De almachtige zei:

{En geen (enkele) ziel weet wat zij morgen zal verwerven en geen (enkele) ziel weet op welke (plaats op) aarde zij zal sterven. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene}.Surat Loeqman vers 34

De almachtige zei: {Voor elke gemeenschap is er een termijn (op de wereld). Wanneer hun termijn komt, dan kunnen ze het geen enkel uur vertragen, noch versnellen}. Surat yoenes vers 49

Wij betuigen ons medeleven met de slachtoffers en bevestigen het goede nieuws dat de profeet Mohammed vzm, heeft gegeven aan degenen die op deze manier sterven, namelijk als martelaren. De gelovige die sterft onder puin is een martelaar, en de gelovige die verdrinkt is ook een martelaar. We staan ook solidair met de gewonden, vermisten en rouwende families en sturen onze gebeden naar hen toe. We tonen onze solidariteit door financiële donaties te openen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko, met een boodschap waarin staat: “Wij zijn met jullie, onze tongen bidden voor jullie, onze harten delen in jullie beproeving, en ons geld zal jullie bereiken om te helpen jullie verdriet te verlichten.” Allah heeft inderdaad in de Koran gesproken over aardbevingen en de verschrikkingen op de Dag des Oordeels:

{ o mensen, vrees jullie Heer. Waarlijk, de beving van het Uur is iets enorms. De Dag waarop jullie het zullen zien, zal iedere zogende moeder haar zuigeling vergeten en iedere zwangere (vrouw) zal haar vrucht verliezen. En jij zult de mensen in staat van dronkenschap zien hoewel zij niet dronken zijn, maar de Bestraffing van Allah is hard.} Surat Al Hajj vers 1/2

In de Koran is er een hele surah die “Surah Az-Zalzalah” wordt genoemd. Wat letterlijk “aardbeving” betekent:

1 Wanneer de aarde wordt geschud door de (onontkoombare) schok daarvan.

2 En de aarde haar lasten (uit)werpt.

3 En de mens zal zeggen: “Wat is er (toch) met haar (aan de hand)?”

4 Op die Dag zal zij (d.w.z. de aarde) vertellen over haar berichten.

5 Omdat jouw Heer (dit) aan haar heeft geopenbaard (d.w.z. aan de aarde heeft opgedragen). Surah Az-Zalzalah verzen 1-5

Iedereen die in staat is, kan de getroffenen helpen door middel van ideeën of door zich aan te sluiten bij hulpverleningsploegen. We hebben geleerd van de Boodschapper van Allah vzm, om toevlucht te zoeken bij Allah tegen de beproevingen, en als het regent, leren we te bidden: “O Allah, geef ons regen die genade brengt, geen regen die beproeving of straf brengt.” We vragen Allah om genade voor de mensen in Marokko en Libië die zijn getroffen door deze rampen, en we bidden voor genade voor degenen die zijn overleden, genezing voor de gewonden en geduld voor alle getroffen families. Hij is de Alhorende, de Nabije, de Verhorende van het gebed.