Vrijdagpreek 16 juni 2023

De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hijjah

 

We zijn heel dicht bij het verwelkomen van de maand Dhoell-Hijjah . een van de heiligste Hidjri maanden. En een van Het vier Heilige maanden die Allah noemde in de Heilige koran in Surat Al-Tawbah vers 36 {Waarlijk, het aantal maanden bij Allah is twaalf (in een jaar), zo was het door Allah op de dag toen Hij de hemelen en de aarde schiep bevolen; vier hiervan zijn heilig. Dat is de juiste godsdienst, doen jullie daarin geen onrecht aan } .In deze maand wordt de bedevaart verricht. De eerste tien dagen van de maand Dhoell-Hijjah een van de beste dagen van het jaar. Allah (soebhanhoe wa taala) zweerde bij deze dagen in de koran en heeft gezegd: “ Bij de dageraad en de tien nachten” Surat Al- Fadjr (De Dageraad) vers 1,2. De metgezel van de profeet Abdallah Ibn Abbas (radiya llahoe anhoe) interpreteerde deze eerste tien dagen van Dhoel-hijjah, daarin ondersteunde door verschillende (moefassirien) interpretators: In Sahieh Alboechari werd overgeleverd door Ibn Abbas dat de boodschapper van Allah (salla llahoe alyhi wasallam) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen. Men zei oh boodschapper van Allah zelfs niet jihad omwille van Allah, de Profeet zei: zelfs niet jihad omwille van Allah”

Imam Ahmad heeft overgeleverd in zijn( moesnad) dat Abdallah Ibn Omar (ran) dat de boodschapper van Allah (saw) zei: “Er zijn geen dagen die geweldiger zijn bij Allah, of waarin goede daden Hem meer geliefd zijn, dan deze tien dagen, dus zeg veel tahliel, takbier en tahmied op tijdens deze dagen).” Tahliel: er is geen God dan Allah, takbier: Allah is de Allergrootste en tahmied alle lof komt Allah toe.

Een van de daden van deze tien dagen is het offer na het gebed van Eid al-Adha, het offer is een bevestigde Sunnah van de Profeet vrede zij met hem uitgevoerd door elke moslim.

Allah (swt) heeft gezegd:” Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven. Bidt daarom voor jouw heer en offer” Alkawthar (overvloed) aya’s 1 en 2.

En Allah (swt) heeft gezegd:” Zeg: Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden. Hij heeft geen gelijken. Zo is mij bevolen en ik ben de eerste der Moslims ” Al-anam aya’s 162-163.

Diegene die de intentie heeft om te offeren, voor hem is aanbevolen om zich te onthouden van het knippen van zijn haren of nagels vanaf de eerste dag van Dhoel-hijjah totdat hij het offer heeft gebracht.

In Sahih Moslim heeft Moeder van de gelovigen Oem Salama (rad) verteld dat de profeet (saw) heeft gezegd:” Wanneer jullie de maan van Dhoel-Hijjah zien en iemand van jullie wil een offer brengen, hij zou moeten stoppen met het knippen van zijn haren of nagels. Dat wil zeggen, hij niets ervan moet wegnemen.

In deze dagen wordt aan de moslim aanbevolen om te vasten, liefdadigheid en heel veel dhikr “Allah herinneren” en goede daden te verrichten. Het zijn dagen van rijkdom en zegeningen en een van de beste heilige perioden van aanbiddingen gedurende heel het jaar door. Moge Allah (swt) het aanvaarden.

Amien wa lhamdoe lillahi rabbi l°alamien.