Vrijdagpreek 28 juni 2023

Eid al adha ( offerfeest)

 

Alhamdoelilah dat we deze geweldige dag van het Eid al-Adha feest, en we danken Allah de Verhevene. Het is een dag van vreugde en blijdschap, een dag van vergeving voor zonden voor degenen die Allah heeft begunstigd door hen instaat te stellen de vastendag van Arafah te voltooien, en een dag van vergeving voor degenen die Allah heeft begunstigd met de offergave. Het is ook een dag van vergeving voor degenen die Allah heeft begunstigd met de bedevaart naar de Moskee van Mekka. In Sahih werd vermeld dat Abu Huraira, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft gezegd dat hij de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, hoorde zeggen: “Hij die de hadj verricht en geen zonden pleegt, zal terugkeren van zijn zonden zoals op de dag dat zijn moeder hem ter wereld bracht”

In de islam zijn feestdagen dagen van vreugde en vreugde. Er is geen plaats voor verdriet, woede, ruzie of haat. Het zijn dagen waarop we de voltooiing van aanbidding aan Allah vieren. Het zijn dagen van verzoening, vergeving, het onderhouden van familiebanden en het feliciteren van buren en vrienden. Tijdens Eid Al-Adha vieren we vier dagen, waarvan de eerste dag de hoofd dag van het feest is, gevolgd door drie dagen die bekendstaan als de dagen van Tashreeq. Deze dagen worden genoemd in de nobele Koran in de volgende vers: {En gedenk Allah gedurende de vastgestelde dagen (het verblijf in Mina). Maar als iemand zich haast om te vertrekken in twee dagen, er rust geen zonde op hem als hij Allah vreest. En vrees Allah en weet dat jullie tot Hem verzameld zullen worden.} Surat Al Baqarah 203.

En laten we niet vergeten, te midden van deze zegeningen waarmee Allah ons vereert, om veel dankbaarheid en lof aan Allah te tonen. Dit is de weg om de zegeningen te behouden en te vergroten, zoals de Almachtige zei: {(Gedenk) toen jullie Heer verkondigde: “Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij jullie zeker meer geven. Echter, als jullie ondankbaar zijn, voorzeker, (Weet dan dat) mijn straf zeker ernstig is.” } Surat Ibrahiem 7.

In Sahih Muslim wordt overgeleverd van Anas Ibn Malik, moge Allah tevreden met hem zijn, dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: “Voorwaar, Allah is tevreden met een dienaar die eet en daarna Allah prijst voor zijn eten, en die drinkt en daarna Allah prijst voor zijn drinken.”

Blijf doorgaan met het gedenken van Allah en het uitspreken van takbier (Allahoe Akbar) na de gebeden en op verschillende tijdstippen, want dit behoort tot de mooiste daden van aanbidding en nabijheid tot Allah tijdens Eid Al-Adha. Het vergroot onze vreugde tijdens het feest.

Tijdens het feest vergeten we onze geliefde familieleden en vrienden niet die zijn overleden en die eerder met ons de vreugde van het feest deelden. We sturen hen oprechte gebeden en smeekbeden tijdens het gebed en op momenten waarop onze smeekbeden verhoord worden, en we vragen Allah om hun acceptatie.