Vrijdagpreek 20 Mei 2022

De jongeling die vanaf zijn jeugd opgroeid met het oprecht aanbidden van Allah swt.

 

De jeugd vormt in elke samenleving een cruciale rol , want de jeugd is de toekomst. De Islam geeft de jeugd eigenwaarde en verwacht van hun dat het goede nette burgers zijn die respect uitdragen en een toegevoegde waarde hebben in de maatschappij.Het is voor de jongeren ook heel belangrijk dat ze hun best doen om hun geloof op een zo goed mogelijke manier praktiseren en de beloning die ze hiervoor krijgen is geweldig,met name omdat ze nog jong zijn. Van de 7 soorten mensen die in het hiernamaals Schaduw zullen krijgen van Allah de Allerhoogste op de dag dat er behalve Zijn schaduw geen schaduw zal zijn heeft onze profeet Mohamed (vrede en zegeningen zij met hem) ook de jongeling genoemd die opgroeid met het oprecht aanbidden van Allah swt.Een jongere die door Allah de Verhevene gezegend is met oprechte aanbidding en daarnaast ook een toegevoegde waarde vervuld in de maatschappij en in zijn omgeving bewandeld een geweldige pad.Het is belangrijk om te weten voor de jongeren dat de fase van het jong zijn een fase is waarin ze zich moeten inspannen om het verlichte pad van de Islam te bewandelen ondanks de verleidingen waarmee ze te maken krijgen in hun leven,want over deze periode zal in het hiernamaals verantwoording worden afgelegd.Onze profeet Mohamad (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons over de fase van het jong zijn het volgende geleerd: Er is overgeleverd door Muaad ibn Jabal (r.a) dat onze profeet Mohamd heeft gezegd: “De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?”(Tabarani)De Islam maant de jongeren aan om op een positieve manier te profiteren van hun jeugd, In de Mustadrak van Al-Haakim is overgeleverd dat abdullah Ibn Abbas (r.a) verteld heeft dat onze boodschapper Mohamad (vrede en zegeningen zij met hem) een man met het volgdende adviseerde:”Profiteer van vijf dingen voor vijf andere dingen: van je jeugd voor je ouderdom, van je gezondheid voor je ziekte, van je rijkdom voor je armoede, van je vrije tijd voordat het in beslag genomen wordt,en van je leven voor je dood” (vermeld in Al-Haakim)

Wat wordt bedoeld met een jongeling die vanaf zijn jeugd opgroeid met het oprecht aanbidden van Allah swt? Hiermee wordt bedoeld dat door de jeugdige wordt gewaakt over de zaken de Islam verplicht heeft gesteld, met name de 5 zuilen van de Islam. De jeugdige houdt zich ook verre van verboden zaken,heeft een nauwe band met de Koran door ernaar te luisteren/reciteren/memoriseren /overpeinzen en ernaar te handelen.De jeugdige voelt zich ook verbonden met de moskee, verricht hierin het gezamelijk gebed en woont lezingen bij zodat hij de onwetendheid van zichzelf verwijderd houdt.Hij/zij heeft ook een goed karakteren probeert zoveel mogelijk het gedrag en de karaktereigenschappen van onze geliefde profeet Mohamad (vrede en zegeningen zij met hem) te volgen, zoals respect, barmartigheid, vergevingsgezindheid,oprechtheid, zachtmoedigheid etc.Een goede jeugdige heeft respect voor de ouders, hij/zij gehoorzaamd hen en verheft zijn stem niet jegens hen, hij/zij zorgt goed voor hen verricht smeekbedes voor hen en vraagt hen om advies en volgt deze advies op. De jeugde gedraagd zich ook niet hoogmoedig,maar juist bescheiden, en is nuttig voor zijn directe en indirecte omgeving.

Hij/zij probeert zich ook contstant verder te ontwikkelen en zorgt ervoor dat de toekomst veilig wordt gesteld door zijn best tedoen met studie/opleiding/werk .Hij/zij verdoet geen tijd met nutteloze zaken zorgt er juist voor dat de tijd zo goed mogelijk wordt ingevuld en benut. Een goede jeugdige gaat ook niet om met slechte personen maar gaat om met vrienden die een toegevoede waarde vormen in zijn of haar leven.Een goede jeugdige jongen of meisje haast zich ook altijd naar alles wat temaken heeft met goede, de Allerhoogste Zegt in Zijn Nobele boek:” <<EN HAAST JULLIE NAAR VERGEVING VAN JULLIE HEER EN (NAAR HET) PARADIJS, DAT NET ZO WIJD IS ALS DE HEMELEN EN DE AARDE, GEREEDGEMAAKT VOOR DE MOETAQOEN>>” (Hoofdstuk De Familie van Imraan vers 133)En naast al deze bovengenoemde zaken die onze jeugd kan gebruiken tot succes, is het heel belangrijk om eenmaal op het rechte pad, Allah swt ten alle tijde te smeken om bescherming en standvastigheid.Wij vragen Allah de Allerhoogste onze jeugd te beschermen tegen al het kwaad en hen succes tegeven in deze wereld en het hiernamaals, Hij is Alhorend de Verhoorder van de smeekgebeden, amin amin amin, walhamdoelilahirabilalamien.