Vrijdagpreek 21 oktober 2022

Het regengebed

 

Het onderwerp van vandaag gaat over het regengebed dat de Boodschapper van Allah vzmh, in zijn leven heeft uitgevoerd. Wanneer er sprake is van droogte wordt dit gebed verricht. De basisprincipes kan me terug vinden in de twee Sahihs op gezag van Abdullah Ibn Zaid (ra), de Profeet Mohammed vzmh, ging naar de gebedsplaats, aanschouwde toen de Qiblah, draaide zijn mantel om en bad twee rak’ahs. Het is een Mustahabb (vrijwillig) gebed, dat wordt verricht op grote pleinen en in grote moskeeën.

De Imam dient de mensen in twee gebedseenheden te leiden die hij hardop verricht. De tijd en de wijze van dit gebed is zoals het Eid-gebed, twee rak’ahs zonder ‘Adhan’ (oproep tot gebed en/of geen iqaamah), waarin de imam hardop reciteert en zeven takbieraat zegt in de eerste rak’ah na de Ihram takbier. In de tweede rak’ah vijf takbieraat na de takbier van het opstaan uit de soedjoed (of posternatie). Na het regengebed wordt een preek gegeven en worden er smeekbeden opgezegd.

In Sahih Al-Bukhari heeft Anas Ibn Malik (ra) overgeleverd: Een man kwam naar de Profeet vrede en zegeningen zij met hem, op een vrijdag terwijl hij een preek hield in Medina. De man zei: ‘Er is geen regen, dus roep alstublieft uw Heer aan om ons te zegenen met regen’. De Profeet vzmh keek naar de lucht en zag dat er geen wolken waren, waarna hij aan Allah vroeg voor regen. Wolken begonnen samen te trekken en het regende totdat de valleien van Medina overstroomden met water. Het bleef regenen tot de volgende vrijdag. Een andere man stond op terwijl de Profeet vzmh een preek hield en hij zei: ‘we zijn aan het verdrinken, dus roep alstublieft uw Heer aan om het ons te onthouden’. De Profeet vzmh glimlachte en zei drie keer: ‘O Allah, laat het om ons heen regenen en niet op ons’.

De wolken begonnen weg te trekken van Medina en het regende rondom Medina en niet op Medina. Anas zei: Het stopte met regenen en we gingen wandelen in de zon Allah swt toonde hun het wonder van zijn Profeet en zijn reactie op zijn smeekbede.

De boodschapper van Allah vzmh ging naar dit gebed in een toestand van onderdanigheid en nederigheid (khoeshoe). En vaak biddend en om vergeving vragend, zijn handen naar de hemel opgeheven totdat het wit van zijn oksels kon gezien worden .Hij zou Al dus gehoorzamen aan het bevel van Allah swt die zei: “Vraag om vergiffenis van jullie Heer; waarlijk, Hij is Vergevingsgezind. Hij zal dan overvloedige regen uit de hemel tot jullie sturen. En jullie een vermeerdering in weelde en kinderen geven en Hij zal jullie tuinen schenken en rivieren”. (surat Nuh verzen 10-12)

De stagnatie van regen en droogte op aarde is een kwelling die Allah swt zal doen verdwijnen door het tonen van berouw en voor het vragen van vergiffenis.Ook frequente het opzeggen van dhikr en smeekbedes. O Allah maak onze harten standvastig op Uw religie, Oh Allah, richt onze harten op Uw gehoorzaamheid, Amin walhamdolillahi rabbilalamain.