Vrijdagpreek 29 december 2023

Wereldse leven en het hiernamaals

 

De wens van een moslim om na zijn dood terug te keren naar de wereld vanwege verschillende redenen die Allah heeft samengevat in de vers: “Hij zal zeggen: “Had ik maar (in mijn wereldse leven goede daden) vooruitgezonden voor mijn leven(in het Hiernamaals). Surat Al-Fajr, vers 24. Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen twee soorten van het leven : het tijdelijke leven dat we nu leiden vóór de dood, aangeduid als “het wereldse leven” zoals vermeld op verschillende plaatsen in de Koran; “En dit wereldse leven is niets anders dan vermaak en spel. En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals, dat is zeker het (eeuwige) leven. Als zij (het) maar wisten” Surat Al-Ankabut vers 64 en “Weet dat het wereldse leven slechts spel en vermaak is, en een versiering, en (een aanleiding to wederzijdse opschepperij tussen jullie en (onder-linge wedijver in) vermeerdering van bezittingen en kinderen.” Surat Al-Hadid vers 20.

Het tweede leven of “eeuwige leven” – het leven na de dood – wordt in de islam de ‘Hiernamaals’ genoemd, zoals vermeld door Allah in de Koran, bijvoorbeeld in het vers: ‘En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na? Surat Al-An’am vers 32. Bij de dood wenst een moslim terug te keren naar de wereld om meer goede daden te verrichten. Allah heeft ons dit beeld getoond door te zeggen:‘Totdat de dood tot één van hen komt, (en) hij zal zeggen: “Mijn Heer, laat mij terugkeren. Zodat ik goede daden kan verrichten voor datgent wat ik nagelaten heb.” Nee! Voorwaar, het is slechts een woord dat hij uitspreekt en achter hen is er een Barzakh? tot aan de Dag waarop zij opgewekt zullen worden. Surat Almoe’minoen verzen 99-100.

Zelfs het uitstellen van berouw tot het moment van sterven maakt het onaanvaardbaar, zoals Allah zegt: ‘Allah aanvaardt slechts het berouw van degenen die slechte daden verrichten uit onwetendheid en vervolgens snel berouw tonen. Zij zijn degenen die Allah vergeeft en Allah is Alwetend, Alwijs. En (de aanvaarding van) het berouw geldt echte niet voor degenen die slechte daden (blijven) verrichten, totdat de dood zich bij één van hen aandient en hij dan zegt: “Voorwaar, nu toon ik berouw”. Surat An-Nisa verzen 17-18.

Hetgeen dat de stervende persoon ook wenst op het moment van sterven, namelijk om langer te leven om liefdadigheid te geven, zoals Allah zegt: ‘En geef uit van datgene waarmee Wij jullie hebben voorzien, voordat de dood tot één van jullie komt en hij dan zegt: “Mijn Heer, had U mij maar tot een nabij tijdstip uitstel verleend, dan zou ik liefdadigheid geven en tot de rechtschapenen behoren. En Allah verleent geen ziel uitstel wanneer haar tijdstip is aangebroken. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.’ Surat Al- Moenafiqoen verzen 10-11.

We zijn nu in het leven, waarin we goede daden verrichten. De wereld is de plek voor goede daden, en het Hiernamaals is de plek voor beloning. We moeten onze goede daden intensiveren en vermenigvuldigen om de eeuwige gelukzaligheid in het Hiernamaals te verdienen. We vragen Allah om ons succes en acceptatie te schenken.