Vrijdagpreek 5 januari 2024

Een algemeen afscheid en een algemene receptie

 

De dagen van dit leven gaan snel voorbij, en de moslim daarin schommelt tussen waakzaamheid en slaap, nacht en dag, vreugde en verdriet, werk en rust, succes en mislukking, en deze snelle schommelingen bevatten een waarschuwing en een herinnering, zoals de Almachtige Allah zei:   { En Hij is Degene Die de nacht en de dag doet afwisselen (als teken) voor wie er lering uit wil trekken of dankbaarheid wil tonen.} Al-Furqan vers 62.

Deze snelle schommelingen zijn ook één van Allah’s tekenen die een uitnodiging in zich dragen tot contemplatie en contemplatie, zoals Allah zei: { Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag bevinden zich zeker tekenen voor de bezitters van verstand, Degenen die Allah staand, zittend en liggend op hun zij gedenken, en de schepping van de hemelen en de aarde overpeinzen (zeggende): “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet zonder doel geschapen. Verheven bent U. Bescherm ons dan tegen de bestraffing van het Vuur. } Al-Imran verzen 190.191.

Allah heeft voor Zijn dienaren verschillende tijdstippen voor aanbidding bestemd, zodat het hart altijd verbonden blijft met Allah. staat in de hadith: ( Inderdaad, Allah strekt Zijn hand ’s nachts uit zodat de zondaar van de dag berouw kan tonen, en Hij strekt Zijn hand uit gedurende de dag zodat hij berouw kan tonen. Het ergste van de nacht totdat de zon opkomt uit de west). Al-Hasan Al-Basri, moge Allah genade hebben op hem, zei: – O zoon van Adam, je bent maar een paar dagen, en als een dag voorbijgaat, gaat een deel van jou weg – En de mensen van de hel, nadat ze de hel zijn binnengegaan , zullen er spijt van krijgen dat ze hun leven hebben verspild en Allah vragen om naar deze wereld terug te keren, zodat ze goede daden kunnen doen.

De Almachtige zei: { En zij zullen daarin ( het volgende) schreeuwen:”Onze Heer haal ons (hier) weg. Wij zullen (dan) goede daden verrichten, anders dan (de daden) die wil hebben verricht.” (Allah zal dan antwoorden: Hebben Wij jullie niet een lang leven geschonken, dat voor degene die zich liet vermanen voldoende was om er lering uit te trekken? En is de waarschuwer niet tot jullie gekomen? Proef daarom (de Bestraffing). En voor de onrechtplegers is er geen helper} Fatir vers 37.

De moslim moet aan het eind van het ene jaar en aan het begin van het volgende jaar een eerlijke pauze bij zichzelf nemen, om zichzelf verantwoordelijk te houden en zijn saldo te herzien. Ik bedoel hier niet zijn geldsaldo op de bank, maar eerder zijn saldo. in het boek van goede en slechte daden, omdat dit de werkelijke balans is waarvoor de dienaar op de Dag der Opstanding verantwoordelijk zal worden gehouden. Omar Ibn Al-Khattab ra, zei: Meet jezelf voordat je verantwoordelijk wordt gehouden, en weeg je daden voordat je wordt gewogen, want het zal morgen gemakkelijker voor je zijn bij de afrekening dan jezelf vandaag verantwoordelijk te houden. En hij las de uitspraak van de Almachtige voor: { Op die Dag zullen jullie voorgeleid worden, geen enkele verborgen zaak van jullie zal verborgen blijven } Al-Haqqa vers 18.

De rechtvaardigen bevelen altijd vier zeer belangrijke tijden en voorwaarden aan voor elke moslim: een tijd waarin hij zichzelf verantwoordelijk houdt, een tijd waarin hij zijn Heer aanspreekt met herinnering, smeekbeden en aanbidding, een tijd waarin hij de grootsheid van Allah’s schepselen overdenkt, en een tijd waarin hij wereldse taken kan uitvoeren om zijn behoeften en de behoeften van degenen die hij ondersteunt veilig te stellen. Als onze immigrantenbroeders terug zouden gaan naar jaren geleden en zich de dag zouden herinneren waarop ze veertig of vijftig jaar geleden naar België kwamen, of minder of meer, zouden ze het gevoel hebben dat deze dag nog maar gisteren was, wat betekent en bevestigt hoe snel de jaren van het leven zijn verstreken.

De moslim houdt zichzelf verantwoordelijk voor wat er is gebeurd en belooft Allah voor goedheid in wat gaat komen. Hij bidt tot Allah dat hij tot degenen zal behoren die lang zullen leven en goede daden zullen verrichten. Hij, vzm vertelde ons dat de beste mensen degenen zijn die lang leven en goede daden verrichten. O Allah, maak ons van hen, Ameen.