vrijdagpreek 3 mei 2019

                    Ter voorbereiding op de maand Ramadan

We zijn de laatste vrijdag van de maand Shaban, wij beleven allen momenten van vreugde omwille van de komst van de Ramadan. De heilige vastenmaand is de meest gezegende maand van het jaar waarin men vreugde krijgt om zich volledig te storten op het gehoorzamen van Allah swt.

Allah swt zei in soera Younoes vers 58: “Zeg: Over Gods goedgunstigheid en over Zijn barmhartigheid, daarover moeten zij zich verheugen. Dat is beter dan wat zij bijeenbrengen.” De komst van de Ramadan is een gouden kans om vergeving, reflectie, en berouw te tonen. Het is aangeraden aan de vooravond van de ramadan de mensen die niet meer bij ons zijn en die nu bewoners van de graven zijn, te herdenken. Allah swt zei in soera Younoes vers 49: “Voor iedere gemeenschap is er een termijn; wanneer hun termijn komt dan zullen zij geen uur te laat ontboden worden noch te vroeg.”

Als Moslim benut je de maand Ramadan om aan Allah je berouw te tonen voor alle zonden en de slechte dingen die je hebt verricht. Het is de maand waarin het berouw wordt aangekondigd. De profeet Mohammed saw vroeg vergeving aan Allah swa dag in, dag uit, terwijl Allah swt hem al zijn zonden (de vroegere en toekomstige zonden) vergeven heeft.

De maand Ramadan blijft de meest geschikte tijd voor berouw. Laten wij dus allen opteren voor tolerantie, verzoening en het zuiveren van onze harten van afgunst en haat, zodat Allah ons berouw kan accepteren. Hij swt zei in soera Alhasjr vers 10: “En zij die na hen gekomen zijn zeggen: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons in het geloof zijn voorgegaan en laat geen wrok in onze harten komen jegens hen die geloven. Onze Heer, U bent vol mededogen en barmhartig.”

Aan de vooravond van de ramadan moeten wij ook Allah swt bedanken voor zijn gunsten zoals gezondheid, kinderen, veiligheid, goede woning, eten en drinken, enz. op voorwaarde dat wij het met gezond verstand benutten en niet overdrijven. Allah swt zei in soera Al Aaraf vers 31: “Kinderen van Adam! Doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drinkt, maar weest niet verkwistend; Hij bemint de verkwisters niet.” Allah swt houdt niet van verspilling . Hij swt zei in soera Al-Israa verzen 26-27: “En geef de verwant wat hem toekomt en ook de behoeftige en wie onderweg is en wees niet verspillend. De verspillers zijn broeders van de satan en de satan is jegens zijn Heer ondankbaar.

Wij beloven ook onszelf ons gedrag te verbeteren en onze ethiek te verfijnen zodat wij een plaats met de profeet- vrede zij met hem – in het paradijs winnen ,zoals staat in de Musnad van Imam Ahmad; Amr ibn Shoaib van zijn vader van zijn grootvader, dat hij de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – heeft horen zeggen: “ Weten jullie wie het meest dicht bij mij is de dag des oordeels ? Niemand antwoordde en hij herhaalde de vraag opnieuw twee of drie keer. Ze zeiden: ja profeet, hij zei: diegene die het beste gedrag heeft.” In soenan At-tirmidhi R.a zei : dat de profeet vrede zij met hem zei: “Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.” . Daarnaast behoort het lezen van de Eerbiedwaardige Koran tot de belangrijke bezigheden tijdens de ramadan. Allah swt zei in soera al Bakara vers 185: “De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden als een leidraad voor de mensen en als duidelijk bewijs van de leidraad en het reddend onderscheidingsmiddel”. Wij vragen Allah swt ons te helpen om te vasten en te bidden tijdens de maand ramadan. Amin, walhamdoelillahi rabi lalamin.