Vrijdagpreek 5 mei 2023

De dood is de beste raadgever

 

Wanneer we over de situatie van de moslims reflecteren en kijken hoe ze in deze tijd naar de dood zien, merken we onoplettendheid en angst als ze het over de dood hebben en dat er weinig voorbereiding is op de dood. Als we de koran aan het lezen zijn overlopen we tientalen verzen waarin Allah over de dood vertelt. Allah de verhevene zei: << ieder ziel zal de dood ondergaan en voorwaar: pas op de dag der opstanding zullen jullie je beloning (volledig) ontvangen, en wie van de hel weggehouden wordt en het paradijs binnengeleid wordt, heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts misleidende genieting >> Surat Ali-Imran 185. Hij zei ook: << waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in versterkte torens >> Surat Al Djoemoe-ah 8. Allah zei ook << zeg: “ voorwaar de dood die jullie trachten te voorkomen ze zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de kenner van het onwaarneembare en het waarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie gedaan hebben >> Surat Loeqman 34.

Aboe Horaira vertelde dat de profeet vrede zij met hem zei: “praat veel over de lust afbreker.” ( lust afbreker = de dood) overgeleverd door Attarmidi en Nisa-ie en Ibn Madja:

De dood heeft geen bepaalde leeftijd, geen bepaalde tijd, geen bepaalde ziekte en geen bepaalde plaats. Allah de verhevene zei: << en niemand weet wat hij morgen zal verdienen en niemand weet op welke grond hij zal sterven. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend>>.

Khalifah Omar Ibn Abdelaziz de aanbidder de asceet (asceet is iemand die zich aan godsdienstige praktijken en boetedoeningen wijdt en zeer sober leeft) verzamelde de geleerden en praatten ze over de dood, de dag der opstanding en hiernamaals totdat ze huilden alsof ze een begrafenis meemaakten.

Arabie- Ibn Khuathiem was één van de oprechte. Wanneer hij bij momenten vond dat zijn hart verharde (hart van steen werd) groef hij een graf in zijn huis en ging hij erin liggen en las de volgende vers: << tot wanneer de dood tot één van hen komt, zal hij zeggen: “ O mijn heer, laat mij terug keren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.” >>. Surah Al Moeminoen 99 en 100.

Daarna staat Arabie-eh Ibn Khathiem op en zegt tegen zichzelf: “je bent teruggekeerd werk dan vooraleer een dag komt waar je niet meer terugkeert!”.

Ali Ibn Talib is naar een begrafenisplaats gegaan en toen hij er aankwam, zei hij: “O jullie de gravenbewoners vertel over jullie of gaan we over ons vertellen wat ons nieuws betreft: het geld is al verdeeld en de vrouwen zijn al getrouwd en de woningen zijn door anderen dan jullie bewoond”.

De voordelen door over de dood te praten: versnelt het berouw tonen, tevreden zijn met Gods voorzienigheid, actief zijn in godsaanbidding.

Nadelen van onoplettendheid over de dood: uitstel van berouw, niet tevreden zijn met Gods voorzienigheid, passief zijn in godsaanbidding.

Laat ons goed voorbereiden op de dood met geloof en goede daad die de weg zijn naar het paradijs.

We vragen ALLah om succes, hulp en aanvaarding.