Vrijdagpreek 7 april 2023

De tweede helft van de maand Ramadan

 

De dagen van Ramadan gaan zo snel voorbij, en wat er over is van de Ramadan is minder dan wat voorbij is, en zo eindigt het leven spoedig. Wie in de eerste helft zijn tijd verspilt, moet dat in de tweede helft goedmaken. Vermenigvuldig je daden, aanbiddingen, dhikr, smeekbeden en het lezen van de koran. Deze goede daden waarmee we tegenwoordig concurreren, maken de zielen en de harten blij en gerustgesteld en hun beloning bij Allah is groot, zoals de Almachtige zei: {Op de Dag, waarop elke Nafs aangereikt krijgt wat hij goed gedaan heeft en wat hij slecht gedaan heeft, zal hij wensen dat er een grote afstand was tussen hem en het (zijn slechte daden). En Allah zelf waarschuwt jullie en Allah is meest barmhartig naar Zijn dienaren (iedereen, dus ook naar de ongelovigen) toe.} Al Imran 30 De aanbiddingen van de Profeet vzm, vermenigvuldigde tijdens de Ramadan.

Wanneer de laatste tien nachten aanbreken, herleeft hij zijn nacht met de nachtgebeden, maakte zijn familie/kennissen wakker en verzamelde hij zijn kleren en knoopt ze vast om zijn beweging in te vergemakkelijken. Vooral de aanbidding van het laatste derde deel van de nacht, de tijd waarin de Almachtige Allah neerdaalt naar de laagste hemel en Zijn dienaren roept: Is er iemand die berouw heeft? Is er iemand die om vergeving vraagt? ? En in de moskee, zullen we gezamenlijk bidden op dit tijdstip, elke avond een uur voor Fajr tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. Misschien zal Allah (swt) ons onder de mensen van deze verzen schrijven: { Zonder twijfel de ‘Moetaqoens’ (zie 2:2-5) zullen zich bevinden in tuinen met fonteinen/bronnen, Genietend van datgeen hun Heer hen heeft gegeven. Zonder twijfel, ze behoorden voorheen (tijdens het wereldse leven) tot degenen die goed deden, Ze sliepen weinig gedurende de nacht., En in de uren voor zonsopgang, vroegen ze om vergiffenis. Al-Dhariyat 15/18

En deze verzen: Hun zijden zijn onrustig en verlaten hun bedden, om hun Heer in vrees en hoop aan te roepen. En ze geven van datgeen waarmee Wij hen voorzien van hebben (op basis van liefdadigheid) weg., En geen enkel ‘Nafs’ (persoon/eigen ik) weet wat voor hem als beloning verborgen is, voor datgeen wat ze deden. Al Sadjdah 16/17 Op gezag van Aisha, de moeder van de gelovigen, zei ze: De Boodschapper van Allah, vzm, was gewend om ’s nachts op te staan totdat zijn voeten hadden hun vasten verbroken, dus ik zei tegen hem: “Waarom doe je dit? De Boodschapper van Allah leert ons hoe we Allah praktisch kunnen danken voor Zijn zegeningen over ons door het nachtgebed uit te voeren Ja, het nachtgebed is een manier om Allah (swt) te danken en is onze weg naar de hemel. In Sunan al-Tirmidhi is vermeld op gezag van Abdullah bin Salam, dat de Boodschapper van Allah vzm zei: (O mensen, verspreid vrede en voed voedsel en bid ’s nachts terwijl mensen slapen, je zult het paradijs in vrede binnengaan) We vragen Allah om hulp, succes en acceptatie.De dagen van de Ramadan om je te herinneren, je te bedanken en je goed te aanbidden, en schrijf ons onder degenen die worden geaccepteerd. Ameen.