Vrijdagpreek 7 oktober 2022

De aanbidding (eredienst) van de profeet Mohammed, vrede zij met hem

 

Vandaag  zullen we het hebben over de eredienst in het leven van de profeet Mohammed, vrede zij met hem. De profeet is de leraar, de opvoeder en het rolmodel, die Allah ons bevolen heeft om zijn voorbeeld te volgen. Allah (swt) zei in (surat Al-Ahzab vers 21): ”Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld”. De meeste invloedrijke aanbidding van de profeet vzmh was de aanbidding van het gebed. Hij zei steeds herhaaldelijk tegen Bilal, (r.a) troost ons met het gebed Bilal.

Het gebed was voor de profeet het comfort, veiligheid en rust. Hij vrede zij met hem zei: ‘mijn troost is voorzien in het gebed’. Hij verrichtte gebeden in de nacht tot dat zijn voeten pijn deden. Aisha zei tegen hem: ‘Je doet dit terwijl Allah al jouw vooruitgaande en toekomstige zonden heeft vergeven’. Hij antwoordde: ‘O Aisha zou ik niet een dankbare dienaar zijn’. Allah (swt) sprak tot hem in de Koran door te zeggen in (surat Al-Muzzammil verzen 1-3): “O, gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor korte tijd. De helft ervan of minder dan dat”.

Op een nacht voor het Fajir gebed, hoorde Bilal (ra) de Boodschapper van Allah, vzmh huilen. Hij vroeg hem wat er scheelt er O Boodschapper van Allah? Hij antwoordde dat hij die avond een openbaring had gekregen, wee voor degenen die het gelezen heeft en niet toegepast heeft. Wat zijn die verzen O boodschapper van Allah zei Bilal? Hij vzmh begon te lezen terwijl hij aan het huilen was: “Er zijn voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht tekenen voor mensen van begrip. Zij die staande, zittende en op hun zijden liggende Allah gedenken, en nadenken over de schepping der hemelen en der aarde, zeggende: Onze Heer, Gij hebt dit niet tevergeefs geschapen; neen, heilig zijt Gij; red ons daarom van de straf van het Vuur”. (surat Al-Imran verzen 190-191) etc. tot de laatste verzen van surat Al-Imran.

De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem leert ons de gematigdheid in de aanbidding. Op een keer kwamen drie mensen naar de profeet vzmh en vroegen over de aanbidding van de Boodschapper Allah alsof ze het niet genoeg vonden. Een van hen zei: ‘Ik vast en ik onderbreek mijn vasten niet’. De andere zei: ‘Ik bid heel de nacht door en ik slaap niet’. De derde zei: ‘ik trouw vrouwen niet’. De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem zei: ‘Ik ben de vroomste en de meest godvrezende van jullie, maar ik vast en ik onderbreek mijn vasten, Ik bid en ik rust en ik trouw vrouwen. Hij die zich afkeert van mijn Sunah, behoort niet bij mij’.

Hij vrede zij met hem was zachtmoedig in de aanbidding, wanneer hij een kind hoorde huilen versnelde hij zijn gebed. Hij beveel de imams om het gebed te versnellen. Hij zei: ‘Degene die het gebed leidt moet het gebed versnellen want er zijn aanbidders die ziek zijn en anderen die hun zaken moeten gaan doen’.

Degene die individueel bidt mag zijn gebed verlengen. Allah (swt) zei: in (surat At-Tawba vers 128) “Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig”

Dit is de profeet van genade, en dit is zijn aanbidding. Het is gebaseerd op de versoepeling, verlichting en het afwerpen van de moeizaamheid en ontberingen. Wij vragen Allah (swt) om ons te zegenen om hem te volgen in het paradijs, de Alhorende, de dichtsbijzijnde. Amin Ami Wa lhamdoe lillahi Rabbi Laalamien.