Vrijdagpreek 15 oktober 2021 Het is de 12de van de maand rabi3 al awel

Het is de 12de van de maand rabi3 al awel     als in Mekka de beste en meest geliefde schepsel van Allah swt wordt geboren.  de Profeet Mohammad s.a.w. Onze leraar onze rolmodel onze voorbeeldfiguur. In deze vrijdagpreek willen daarom graag even stilstaan bij deze bijzondere gebeurtenis.    1- Stilstaan bij de geboorte van onze profeet Mohammad s.a.w uit zich bij een moslim door het bestuderen van zijn sirah (zijn leven) en het praktiseren van zijn sounna (manier van leven).    2-Werkelijk feest is het pas voor een moslim als hij/zij meer houdt van de Profeet Mohammad s.a.w, dan alles en iedereen. De Profeet Mohammad s.a.w leert ons een in een hadith :  “Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn kinderen en de gehele mensheid.”( Bukhari&Muslim).    3-Het is voor een moslim ook pas echt een feest als hij/zij de karaktereigenschappen van de Profeet Mohammad bezit en deze uitdraagt in zijn/haar dagelijkse leven. De Almachtige Zegt over het karakter van Zijn Boodschapper in Zijn Nobele Boek: <<” En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter”>>.( hoofdstuk 68 vers 4)    Onze Profeet Mohammad s.a.w leert ons ook dat we goed gedrag moeten vertonen, in een hadith wordt vermeld:  ”ga met de mensen om op een goede wijze.” (vermeld in Tirmidi)    4-Verder houdt stilstaan bij de geboorte van onze Profeet Mohammad s.a.w ook in dat wij moeten kijken naar hoe onze Profeet Mohammad s.a.w met zijn familie buren vrienden en alle andere mensen omging. Vervolgens moeten  we hier uit lering trekken en dit  in ons leven praktiseren. Onze Profeet Mohammad s.a.w leert ons in een hadith dat de beste gelovigen onder ons  degenen zijn met het beste karakter en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. En in een andere hadith leert onze Profeet Mohammad s.a.w ons  dat de beste onder ons degenen zijn die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. En hij s.a.w was…

vrijdagpreek 6 Maart 2020

De gezondheid is de kostbaarste gunst die de mens bezit     Daarom raadt de islam ons aan om onze gezondheid te beschermen en niet. nalatig te zijn.  In Sahih Al-Boekhari, op het gezag van Abdullah Ibn Omar zei de profeet Mohammed saw: “Er zijn twee gunsten die veel mensen niet naar waarde schatten: een goede gezondheid en vrije tijd.” De profeet saw raadde ons aan om de gezondheid te benutten, hij saw zei: ” Benut jou gezondheid vóór jou ziekte“.                           We praten vandaag over de gunste van de gezondheid terwijl de wereld leeft in angst vanwege de verspreiding van de ziekte van het Corona virus. Wij smeken Allah swt om de mensen over heel de wereld in het algemeen en de mensen in België in het bijzonder te beschermen voor dit virus, en de mensen die met deze ziekte zijn geraakt te genezen. Allah swt is de genezer. Hij swt zei in soera Ash- Shoearaa vers 80: ” En als ik ziek ben, is Hij Het die mij geneest.”  Het is belangrijk dat men smeekbeden gebruikt die van de profeet afkomstig zijn om zich te beschermen, zoals in Soenan van Abi Daoud vermeld is: op gezag van Anas Ibn Malik ra dat de profeet Mohammed…

vrijdagpreek 28 Feb 2020

Goed gezelschap    Een van de specifieke redenen om Allah te gehoorzamen om het goede te doen en stabiel te zijn in het beoefenen van religie, is in goed gezelschap zijn. Als een moslim goede vrienden heeft leert hij wat goed is van hen, verhoogt zijn geloof en versterkt zijn doorzettingsvermogen om dat goede te verrichten. Het goed gezelschap in de wereld op basis van geloof en vroomheid strekt…

vrijdagpreek 21 feb 2020

De redenen voor de vergeving van de zonden    Allah (swt) verkondigt aan zijn zondige en ongehoorzame dienaars dat de deuren van berouw ​​open staan ongeacht de hoeveelheid van hun zonden. Allah (swt) zei: (“ Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige”.) Soerat Az-Zomar vers 53.  Al-Tirmidhi en Ibn Majah in hun Sunan overlevenden dat Anas bin Malik – moge Allah tevreden met hem zijn – dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: “Iedere zoon van Adam is een zondaar, en de beste der zondaren zijn zij die berouw hebben.”  Allah (swt) toont zijn genade, door hen de oorzaken, de omstandigheden en de tijden van vergeving en berouw elke nacht in het laatste derde van de nacht voor voorbereiden. Allah (swt) roept dan zijn dienaren of er berouw aanvragers zijn om hen te vergeven?   In de hadith Qudsi zei Allah “O Zoon van Adam! Zelfs als je zonden de wolken van de hemel zouden bereiken, en als je vervolgens om Mijn vergeving zou vragen, dan zou Ik je die schenken, zonder er belang aan te hechten. O…